یک مثقال زعفران نگین فندخت در بسته بندی کارتی (4.6 گرم زعفران نگین)

یک مثقال زعفران نگین فندخت در بسته بندی کارتی (4.6 گرم زعفران نگین)

نوع زعفران رشته ای بریده

وزن خالص 4.6 گرم

زعفران زیرکوه قائنات (روستای فندخت)