زعفران سرگل یک گرمی فندخت در بسته بندی کارتی (1 گرم زعفران سرگل)

یک گرم  زعفران سرگل در بسته بندی کارتی (1 گرم)

نوع زعفران رشته ای بریده

وزن خالص 1 گرم

زعفران زیرکوه قائنات (روستای فندخت)