تعیین و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات انواع زعفران بسته‌بندی شده ایران

مقاله 5، دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-48 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2015.9611

نویسنده

محمد کاوسی کلاشمی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان.

چکیده

ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در سطح جهان محسوب می‌شود. با توجه به جایگاه این محصول در سبد صادرات غیرنفتی ایران، تدوین راهبرد مناسب صادرات و ثبات درآمد ارزی کشور با تمرکز فعالیت‌های بازاریابی در بازارهای هدف برخوردار از اولویت بالا ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر به‌منظور اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات انواع زعفران بسته‌بندی شده ایران بر مبنای داده‌های سال‌های 91-1389 صورت گرفت. در این راستا، سه رهیافت تاکسونومی عددی، TOPSIS و غربال‌گیری وزنی به کار گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که اولویت‌های نخست صادرات برای انواع پودر زعفران در بسته‌بندی 10 تا 30 گرم (کد تعرفه 09102014) شامل اسپانیا، امارات متحده عربی و ایتالیا، برای زعفران در بسته‌بندی کمتر از 10 گرم (کد تعرفه 09102011) شامل عربستان سعودی و اسپانیا، و برای زعفران در بسته‌بندی 10 تا 30 گرم (کد تعرفه 09102013) شامل امارات متحده عربی، اسپانیا و عربستان سعودی می‌باشند. با توجه به ویژگی و ساختار سه رهیافت مورد استفاده، در اولویت‌بندی کلی بازارها به‌منظور صادرات انواع زعفران بسته‌بندی شده استفاده از نتایج روش غربال‌گیری وزنی و TOPSIS و در اولویت‌بندی بازارهای همگن (به لحاظ شاخص‌های مورد استفاده برای اولویت‌بندی)، کاربرد نتایج روش تاکسونومی عددی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

تاکسونومی عددی؛ TOPSIS؛ غربال‌گیری وزنی؛ زعفران بسته‌بندی شده

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Determining and ranking export goal markets of Iran's packaged Saffron

نویسندگان [English]

Mohammad Kavoosi Kalashami

Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan.

چکیده [English]

Considering the position of saffron in Iran's non-petroleum export basket, establishing proper export strategy through concentrating marketing activities in markets with high priority is inevitable. This study ranks export goal markets of different Iran's packaged saffron using annual data of 2010-2012. To this end, three approaches of numerical taxonomy, TOPSIS and weighted riddling were applied. Results revealed that priorities for exporting different saffron powder in 10 to 30 g packages include Spain, UAE and Italy, for saffron in less than 10 g packages these priorities include Saudi Arabia and Spain, for saffron in 10 to 30 g packages (tariff code 09102013) these priorities include UAE, Spain and Saudi Arabia. Numerical taxonomy approach showed that for different saffron powder in 10 to 30 g packages Saudi Arabia and Spain, saffron in less than 10 g packages Saudi Arabia and Spain, and for saffron in 10 to 30 g packages (tariff code 09102013) United Arab of Emirates, Spain and China are heterogeneous markets. Results of TOPSIS approach showed that for exporting different saffron powder in 10 to 30 g packages and saffron in less than 10 g packages Spain is the first priority and for saffron in 10 to 30 g packages (tariff code 09102013) United Arab of Emirates is the first priority. In weighted riddling approach according to the experts' viewpoints the weight of import demand index considered as 50% and the other indices weights equal 8.3%. Results of this approach revealed that for exporting different saffron powder in 10 to 30 g packages and saffron in less than 10 g packages Spain was the first priority. Also, for exporting saffron in 10 to 30 g packages (tariff code 09102013) United Arab of Emirates was the first priority. Based on these results, for ranking markets in order to export different packaged saffron, using weighted riddling and TOPSIS methods results and for ranking homogenous markets (considering used indices) applying numerical taxonomy results were advised.

کلیدواژه‌ها [English]

Numerical Taxonomy, TOPSIS, Weighted riddling, packaged saffron

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (537.27 K)