نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی

مقاله 1، دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 243-254 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2015.8618

نویسندگان

علیرضا کوچکی 1؛ مهدی جمشید عینی2؛ سید محمد سیدی3

1استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اندازه بنه مادری و مدیریت تغذیه، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر میزان جذب نیتروژن در زعفران (Crocus sativus L.) می‌باشد. به‌منظور بررسی نقش کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران، آزمایشی در دو سال زراعی 92-1391 و 93-1392 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. در این مطالعه، اندازه بنه مادری در چهار سطح (4 گرم و کمتر از آن (کوچک)، 1/4 تا 8 گرم (متوسط)، 1/8 تا 12 گرم (نسبتاً بزرگ) و بیش از 12 گرم (بزرگ)) و منابع مختلف کود در سه سطح (کود دامی، کود شیمیایی (نیتروژن + فسفر) و شاهد (عدم مصرف کود)) به ترتیب عامل اول و دوم آزمایش در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، در هر دو سال اجرای، با افزایش اندازه بنه مادری جهت کاشت (از سطح کوچک به بزرگ)، میزان نیتروژن (بر حسب گرم در مترمربع) در بنه‌های دختری و کل بوته زعفران به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. علاوه بر این، استفاده از بنه‌های مادری بزرگ‌تر جهت کاشت به‌طور معنی‌داری منجر به افزایش کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران شد. همچنین در سال اول و دوم اجرای آزمایش، کارایی مصرف نیتروژن در نتیجه مصرف کود دامی به ترتیب به میزان 21 و 61 درصد بیش از کود شیمیایی بود.

کلیدواژه‌ها

بنه دختری؛ کود شیمیایی؛ کود آلی؛ کارایی جذب نیتروژن

موضوعات

کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

The effects of mother corm size and type of fertilizer on nitrogen use efficiency in saffron

نویسندگان [English]

Alireza Koocheki1؛ Mehdi Jamshid Eyni2؛ Seyyed Mohammad Seyyedi3

1Professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

2M.Sc. Graduated in Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

3PhD. Student of Crop Ecology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Mother corm size and nutrient management are the most important factors in relation to nitrogen uptake of saffron (Crocus sativus L.). In order to investigate the effects of mother corms size and type of fertilizer on uptake and use efficiency of nitrogen in Saffron, a field experiment was conducted as factorial layout based on a randomized complete block design with three replications at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during the years 2013 and 2014. The mother corm size (4 g and lower (small), 4.1–8 g (medium), 8.1-12 g (relatively large) and over 12 g (large)) and fertilizer sources (cow manure 25 t ha-1, chemical fertilizer (N+P) and control) were the first and second experimental factors, respectively. In both years, the larger mother corms (8.1-12 g and more) significantly resulted in greater nitrogen content (g m-2) of replacement corms and whole plant of saffron. In addition, uptake and use efficiency of nitrogen were significantly increased with increasing mother corms size. In the first and the second years, nitrogen use efficiency in manure treatment was significantly higher than that of chemical fertilizer (by 21 and 61%, respectively).

کلیدواژه‌ها [English]

Replacement corm, Chemical fertilizer, Organic fertilizer, Nitrogen uptake efficiency

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (1.31 MB)