کاربرد روش تحلیل‌پوششی‌ داده‌ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن)

مقاله 2، دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-30 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2014.6183

نویسندگان

حدیث کاوند 1؛ الهام کلبعلی2؛ محمود صبوحی3

1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

بخش کشاورزی برای تأمین مطالباتی مانند تولید محصول بیشتر، آلودگی کمتر و تحقق خواسته‌های مصرف‌کنندگان با توجه به کمیابی فزاینده منابع، تحت‌فشار می‌باشد. با توجه به اهمیت کارایی در رشد بهره‌وری، این شاخص می‌تواند نقش مهمی را به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه برای تکامل سیستم‌های کشاورزی در جهت تأمین این مطالبات ایفا کند. هدف از این مطالعه بررسی انواع کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی برای تولیدکنندگان زعفران شهرستان قائن با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها بود. اطلاعات و داده‌ها از طریق تکمیل 50 پرسشنامه در سال زراعی 91-1390 جمع‌آوری‌شده است. نتایج نشان داده متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب برابر با 86/0، 92/0 و 88/0 و در حالت بازده متغیر 89/0، 92/0 و 80/0 می‌باشد. همچنین برحسب نتایج به‌دست‌آمده، آموزش و مشاوره کشاورزان در استفاده صحیح از منابع در دسترس، ترویج و استفاده از فناوری‌های مناسب به‌گونه‌ای که باعث افزایش کارایی شود، توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

شهرستان قائن؛ کارایی اقتصادی؛ کارایی تخصیصی؛ کارایی فنی

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Application of data envelopment analysis to evaluate the efficiency of saffron growers (Case study: Qaen county)

نویسندگان [English]

Hadis Kavand1؛ Elham Kalbali2؛ Mahmoud Sabuhi3

1- Ph.D Student of Agricultural Economics, University of Zabol

2M. Sc. Student of Agricultural Economics, University of Zabol

3Associate Professor of Agricultural Economics, University of Zabol

چکیده [English]

Agricultural sector to meet the requests such as a higher yield, less pollution and fulfill consumer demands due to increasing scarcity of resources is under pressure. According to the importance of efficiency in productivity growth, this index can play an important rule, especially in developing countries, for the development of agricultural systems in order to meet these requests. The aim of this study was to evaluate the technical, economic and allocative efficiency of producers of saffron for Qaen region using data envelopment analysis. Information and data is collected through completion 50 questionnaires in year 2011-2012. Results show that average technical efficiency, allocative and economic in condition of constant return to scale are 0.86, 0.92, and 0.88 and in condition of variable return scale are 0.89, 0.92, and 0.80, respectively. Also, according to the results obtained, educating and advising farmers to the proper use of available resources, and promotion, and the use of appropriate technologies such as improved efficiency is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

Allocate efficiency, Economic efficiency, Qaen City, Technical Efficiency

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (907.45 K)