نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 26 فروردین 1398

  • پوشال معمولی 9000 تا 9200

  • پوشال قلمدار 9200 تا 9400

  • پوشال قلمدار تمیز 9400 تا 9600

  • دسته 7500 تا 7700

  • شبه نگین 9700 تا 10500

  • نگین معمولی 10500 تا 11500

  • نگین سوپر 11500 تا 13000

  • دم سفید 700 تا 800

  • پرچم 80 تا 100