بررسی کنه کشی ترکیبات گیاهی و شیمیایی بر کنه زعفران Rhizoglyphu robini در شرایط آزمایشگاهی

مقاله 7، دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1397، صفحه 487-497 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2018.26623.1080

نویسندگان

فرشته یوسف زاده1؛ عیسی جبله2؛ علی اولیایی ترشیز3؛ احمد احمدیان 4

1دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمر

2استادیار، گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران.

3مربی گروه گیاه پزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی،کاشمر، ایران

4استادیار گروه تولیدات گیاهی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

با توجه به صادراتی بودن گیاه زعفران (Crocus sativus L.) و برتری محصولات ارگانیک در بازار پسندی آن‌ها، این مطالعه به منظور بررسی روش‌های غیر‌شیمیایی و مقایسه با کنه کش های شیمیایی در کنترل کنه زعفران که از آفات مهم زعفران محسوب می‌شود، در پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه در سال 1393 انجام شد. در این تحقیق اثر کنه‌کش‌های بروموپروپیلات و پروپارژیت، اسانس های رزماری و صمغ آنغوزه بر مراحل زیستی کنه زعفران در 4 دز و 6 زمان مختلف مجاورت با کنه‌کش (3 و 6 و 12 و 24 و 48 و 72 ساعت) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار بررسی شد. شرایط آزمایشگاهی با دوره نوری 16:8 ساعت، رطوبت 5±65 درصد و دمای 2±27 درجه سانتیگراد تعیین گردید. نتایج آنالیز واریانس داده ها نشان داد اثرات تیمارهای آزمایش بر میزان مرگ و میر تخم، لارو و کنه بالغ در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. هم چنین کنه کش بروموپروپیلات بیشترین تلفات را داشته که با افزایش زمان و غلظت میزان تلفات به طور معنی‌داری افزایش یافت. هم‌چنین بیشترین درصد تخم تفریخ نشده مربوط به اسانس رزماری بود و درصد مرگ و میر لاروها نیز بیشتر از کنه‌های بالغ بود که با یکدیگر اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 5 درصد داشتند. در این تحقیق مشخص شد که صمغ آنغوزه بیشترین تاثیر را روی تخم این آفت داشته است و کنه کش پروپارژیت و بروموپروپیلات به ترتیب بیشترین مرگ و میر را روی لارو و کنه بالغ ایجاد کرده اند.

کلیدواژه‌ها

اسانس رزماری؛ بروموپروپیلات؛ پروپارژیت؛ صمغ آنغوزه

موضوعات

کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

Investigation acaricide of vegetative material and acaricide on control saffron mite Rhizoglyphus robini in the laboratory condition

نویسندگان [English]

fereshteh yousofzadeh1؛ Isa Jabaleh2؛ Ali Olyaie torshiz3؛ ahmad ahmadian4

1Former MSc Student, Department of Plant Protection, Kashmar University of Science and Culture, Iran

2Assistant Professor of Department of Plant Protection, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran

3Msc Department of Plant Protection , ACECR_Khorasan Razavi Branch, Kashmar, Iran

4Assistant Professor of Plant Production Department, and Researcher of Saffron Institute, University of Torbat Heydarieh

چکیده [English]

According to the export of saffron (Crocus sativus.L) and superiority of organic products in the market, this study performed in order to assessment natural methods in control of saffron mite which is a major pest of saffron, was conducted in the saffron institute of Torbat university in 2014. In this research has been studied effect of Bromopropylate and Propargite acaricides and Rosemary essential oil and Stinking assa resin on development steps of Rhizoglyphus robbini in four doases and six different times the peresence of acaricide (3, 6, 12,24,48,72 hours) in the factorial on complete randomized design and four replications. The laboratory condition was determined at photoperiod 16:8, humidity 65 ± 5 percentage and temperature 27 ± 2°C. Analysis results of data variance showed that the effects of treatments on mortality of egg ،larvae and mature mites were significant at the 1 percentage probability level. Also that Bromopropylate has maximum mortality percent among larvae and mature saffron mite. Also in this experiment time increasing and concentration increase mortality of larvae’s significantly. As well as the maximum percent of eggs failed to hatch related to Rosemary essential oil .Also larvae mortality percent was more than mature mite that had significant differences at 5% probability level .In this study was found Stinking assa resin has the greatest impact on the egg also Propargite and Bromopropilate have created the highest mortality on the larvae and adults respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

Rosemary essential oil, Stinking assa resin, Bromopropylate, Propargite

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (830.14 K)