اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی چالش یافته با آفلاتوکسین ب1

مقاله 8، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1397، صفحه 237-252

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.70025.1203

نویسندگان

سیدجواد حسینی واشان orcid 1؛ احسان محمدیان2؛ نظر افضلی3

1استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند.

2دانش آموخته کارشناسی ارشد، فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر، کاشمر.

3استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن عصاره هیدروالکلی زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین چالش یافته با آفلاتوکسین ب 1 بود. بدین منظور تعداد 168 قطعه جوجه بلدرچین یکروزه بطور تصادفی در 28 پن در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه‌های آزمایشی شامل سطوح 0، 3 و 6 میلی‌گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین ب 1، ‌گروه‌ حاوی 3 میلی‌گرم آفلاتوکسین ب 1 با 350 میلی‌گرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران، ‌گروه‌ حاوی 3 میلی‌گرم آفلاتوکسین ب 1 با 700 میلی‌‌‌‌‌گرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران، ‌گروه‌ حاوی 6 میلی‌گرم آفلاتوکسین ب 1 با 350 میلی‌گرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران، ‌گروه‌ حاوی 6 میلی‌گرم آفلاتوکسین ب 1 با 700 میلی‌گرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بودند. هر ‌گروه‌ دارای 4 تکرار و 6 پرنده در هر تکرار بود. در 42 روزگی، دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب، کشتار و وزن نسبی اجزای لاشه تعیین شد. نتایج نشان داد جوجه‌های آلوده با سطوح 3 و 6 آفلاتوکسین، از مصرف خوراک و افزایش وزن بدن کمتری در مقایسه با شاهد برخوردار بودند و افزودن سطوح 350 و 700 عصاره زعفران به جیره بلدرچین، بخشی از کاهش وزن بدنی و مصرف خوراک ناشی از آفلاتوکسین جبران گردید. ضریب تبدیل خوراک نیز در ‌گروه‌های چالش یافته با سطوح 3 و 6 آفلاتوکسین بطور معنی‌داری افزایش یافت و افزودن 700 عصاره زعفران به سطح 3آفلاتوکسین باعث کاهش معنی‌دار ضریب تبدیل گردید. بترتیب افزایش وزن نسبی کبد و کاهش وزن نسبی بورس در جوجه‌های چالش یافته با سطوح 3 و 6آفلاتوکسین مشاهده شد. آفلاتوکسین بر وزن نسبی و طول نسبی روده تأثیر گذاشت. آفلاتوکسین باعث کاهش تری‌گلیسرید و کلسترول و افزایش فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز خون گردید، بنابراین با توجه به هزینه‌های عصاره‌گیری، جهت کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین در بلدرچین، افزودن سطح 350 میلی‌گرم عصاره هیدروالکلی زعفران به جیره بلدرچین، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

ضریب تبدیل؛ فعالیت آنزیم‌های کبدی؛ کلسترول؛ وزن نسبی بورس

موضوعات

کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

Effect of Hydroethanolic Saffron petals’ extract on performance, carcass characteristics and blood parameters of Japanese quails challenged by aflatoxin

نویسندگان [English]

Seyyed Javad Hosseini-Vashan1؛ Ehsan Mohammadian2؛ Nazar Afzali3

1Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand

2Student of Physiology, , Department of Animal Science, Islamic Azad University Kashmar Branch. Iran

3Professor, Department of Animal Science, University of Birjand, Birjand

چکیده [English]

      The purpose of this study is to investigate the effect of Hydroethanolic saffron petals’ extract (HSPE) on the performance, carcass characteristics and blood biochemical parameters of Japanese quails challenged with Aflatoxin B1. A total of 168 day-old quails were arranged into 28 experimental units with 7 treatments in a completely randomized design. The treatments included control, 3, 6 ppm aflatoxin B1, 3ppm aflatoxin +350 ppm HSPE, 3ppm aflatoxin +700 ppm HSPE, 6ppm aflatoxin +350 ppm HSPE and 6ppm aflatoxin +700 ppm HSPE. Each treatment included 4 replicates with 6 birds. Two quails from each pen were selected, slaughtered and carcass parts were weighed and their relative weights were calculated. The data were analyzed by the SAS software. The results revealed that chicks contaminated with aflatoxin had weight loss and reduced feed intake. However, addition of HSPE to their diet improved the feed intake and body weight of the sick birds. The lower FCR were observed in quails contaminated with aflatoxin. However, supplementation of Hydroethanolic saffron petals’ extract to their diet improved the FCR. The relative weight of burs of fabricus and liver had decreased and increased in the contaminated birds, respectively. Aflatoxin B1 affected the relative weight and length of intestine parts. Aflatoxin B1 decreased the concentration of cholesterol and triglyceride and increased liver enzyme activity. Therefore, supplementation of Hydroethanolic saffron petals’ extract to diets may improve the body weight, feed intake and FCR of quail contaminated with aflatoxin B1.

کلیدواژه‌ها [English]

Cholesterol, Feed conversion ratio, Liver enzyme activity, Relative weight of Bursa of fabricus

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (934.62 K)