اولین گزارش بیماری پوسیدگی بنه زعفران وحشی ناشی از Fusarium oxysporum در ایران

مقاله 9، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1397، صفحه 119-123 

نوع مقاله: مقاله علمی کوتاه

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.59518.1185

نویسندگان

قاسم نجاری 1؛ خشنود نوراللهی2؛ مریم پیری3

1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه ایلام

2دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

3فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه ایلام

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.) مهم­ترین گیاه در جهان است که از کلاله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و مواد معطر در طباخی، قنادی و تولید داروها استفاده می­شود. بیماری پوسیدگی بنه زعفران یکی از بیماری‌های مهم زعفران در ایران می‌باشد. به‌منظور شناسایی عوامل پژمردگی و پوسیدگی بنه زعفران وحشی، به‌صورت تصادفی از گیاهان دارای علائم زردی و پژمردگی در مناطق ایوان و صالح‌آباد در استان ایلام نمونه‌برداری انجام گرفت. نمونه­ها با محلول سفیدکننده (5% هیپوکلریت سدیم) به­مدت دو تا سه دقیقه ضدعفونی سطحی شدند سه بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند و سپس این قطعات را با کاغذ صافی سترون خشک کرده و بر روی محیط کشت سیب‌زمینی دکستروز آگار (PDA) کشت داده شدند. تشتک‌ها به­مدت سه روز در انکوباتور با دمای ˚C 20 نگهداری شدند. قارچ به روش تک اسپور جداسازی و خالص گردید. تعداد 8 جدایه Fusarium oxysporium به‌عنوان عامل ایجاد پوسیدگی ریشه، بر اساس مشخصات ریخت­شناسی و میکروسکوپی با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی گزارش شد و بیماری­زایی این جدایه­ها به‌صورت مصنوعی در گلخانه مطابق اصول کخ بر روی رقم زعفران وحشی به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها

زعفران؛ پوسیدگی بنه؛ قارچ

موضوعات

سایر موضوعات مرتبط با زعفران

عنوان مقاله [English]

The first report of Fusarium oxysporum causal agent of wild saffron corm rot disease in Iran

نویسندگان [English]

Ghasem Najari1؛ Khoshnood Nourollahi2؛ Maryam Piri3

1MSc of Plant Pathology, IlamUniversity,Ilam

2Associate Professor of Mycology and Plant Pathology, IlamUniversity,Ilam

3MSc of Plant Pathology, IlamUniversity,Ilam

چکیده [English]

Saffron (Crocus sativus L.) is the most important plant in the world that has been used in cooking, confectionery and drug productions because of the color and aromatic substances in its sigma. Corm rot disease is one of the most important diseases in Iran. For identification of causal agents, wild saffron plants with wilt symptoms and rot lesions on corm were randomly collected in different regions of Ivan and Mehran in the Ilam province. Diseased samples were surface sterilized by dipping into domestic bleach solution (5% NaOCl). Then they were washed three times with sterile distilled water, dried with sterile filter paper and plated on potato dextrose agar (PDA). Samples were incubated for three days in an incubator at 20°C. A total of eight Fusarium isolates were obtained and purified using the single spore method. Fusarium oxysporium isolates were identified according to their morphological and microscopic characteristics as described by the identification key. The pathogenicity of Fusarium oxysporium isolates were artificially tested in the greenhouse on a wild susceptible cultivar according to Koch’s principles.

کلیدواژه‌ها [English]

Keywords: Saffron, Corm rot, Fusarium oxysporum

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (1000.76 K)