تعیین قابلیت تصاویر ماهواره ای لندست 8 در تخمین سطح زیر کشت زعفران (نمونه موردی: شهرستان تربت حیدریه)

مقاله 4، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1397، صفحه 49-60 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.48518.1194

نویسندگان

جلیل فرزادمهر 1؛ کاظم تباکی بجستانی2

1استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه

2دانش آموخته کارشناسی ارشد، بیابان زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

زعفران محصولی استراتژیک است و برآورد سطح زیرکشت و در نهایت برآورد میزان تولید آن در محدوده­های جغرافیایی خاص، لازمه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مقتضی جهت انجام مبادلات اقتصادی و تجاری می‌باشد. بنابراین، سرعت و دقت در این قبیل ارزیابی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده تکنیک‌های سنجش از دور، به دلیل فراهم آوردن داده‌های به هنگام و قابلیت بالای آنالیز تصاویر و همچنین امکان مطالعه در یک محدوده وسیع و با دقت قابل قبول، می‌تواند کمک شایانی در این ارزیابی‌ها ایفا نماید. در این مطالعه به‌منظور تعیین قابلیت تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 در برآورد و ارزیابی سطح زیرکشت محصول زعفران در شهرستان تربت‌حیدریه، پس از اعمال پیش ‌پردازش‌های اولیه بر روی تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های معمول پردازش تصاویر ماهواره‌ای، از جمله ترکیب باندی رنگ کاذب، آنالیز مؤلفه‌های اصلی، شاخص‌های گیاهی (NDVI، SAVI، EVI، DVI، RVI و TSAVI) و طبقه‌بندی نظارت‌شده اراضی تحت کشت زعفران شناسایی شدند. جهت ارزیابی صحت نتایج طبقه‌بندی، نقشه تولیدی با نقاط واقعیت زمینی مشخص‌شده از طریق GPS مورد بررسی قرار گرفت. ضـریب کاپـا و صـحت کلـی به ترتیب 88 و 98 درصد محاسبه شد. مساحت سطح زیر کشت زعفران در این مطالعه 4572/19503 هکتار برآورد گردید که با توجه به آمار سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر 22000 هکتار سطح زیر کشت زعفران این شهرستان در سال 1393، می‌توان بیان داشت که تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 از قابلیت بالایی برای تفکیک سریع اراضی زعفران در منطقه و تعیین سطح زیر کشت با دقت نسبتاً مناسب در مقیاس منطقه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

سنجش از دور؛ سطح زیر کشت زعفران؛ LDCM

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Capability of Landsat 8 satellite images to estimate the area under cultivation of saffron (case study: city of Torbat Heydarieh)

نویسندگان [English]

Jalil Farzadmehr1؛ Kazem Tabaki Bajestani2

1Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Torbat Heydarieh

2MSc Combating Desertification, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology

چکیده [English]

Saffron is a strategic product. It is necessary to manage the programming principles in order to estimate acreage and production. Therefore, the speed and accuracy of such assessments is very important. Using remote sensing techniques for providing updated data and high functionality as well as the possibility of studying a wide range of image analyses with an acceptable precision can help in the assessment.  In the present research, the area under cultivation of saffron in the city of Torbat Heydarieh was evaluated using Landsat 8 sensor data. After applying the primary processing on satellite images with using conventional techniques, satellite imagery processing including false color band combination, principal component analysis, vegetation index (NDVI, SAVI, EVI, DVI, RVI and TSAVI) and supervised classification of land under saffron cultivation were identified. Map production was done due to the fact that the earth was assessed via GPS in order to assess the classification. Kappa coefficient and overall accuracy were %88 and %98, respectively. The area under cultivation of saffron in this study was estimated to be 19503.4572 hectares. The results indicated that Landsat 8 satellite images have a high potential for rapid separation and identification of the area under cultivation of saffron in the region with relatively good accuracy and are appropriate tools to be used on a regional scale.

کلیدواژه‌ها [English]

Remote Sensing, saffron cultivation, LDCM

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (1.65 MB)