تأثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی، زیستی و نانو در سطوح مصرف کود نیتروژن بر عملکرد گل زعفران (.Crocus sativus L)

مقاله 2، دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1396، صفحه 329-344 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.61855.1193

نویسندگان

علی اصغر ارمک1؛ حسن فیضی 2؛ مسعود علی پناه3

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه

2استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه

3دانشیار دانشگاه تربت حیدریه، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی، زیستی و نانو در سطوح مصرف کود نیتروژن بر عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربت‌حیدریه واقع در زاوه در سال­زراعی 94-1393 به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح مصرف کود نیتروژن (صفر، ۲۵ و ۵۰ کیلوگرم در هکتار از منبع اوره) به‌عنوان عامل اصلی و مصرف منابع کودی مختلف شامل بیومیک (نانو)، سوپرهیومیک، ترکیب سوپرهیومیک و بیومیک، هیومی­فول (نوعی کود هیومیکی)، نیتروکارا (نوعی کود زیستی) و عدم مصرف کود به‌عنوان عامل فرعی به‌صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک­ کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار بودند. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد گل در هر کرت، وزن خشک گل، وزن خشک کلاله، وزن خشک خامه، وزن خشک گلبرگ با کاسبرگ بودند. آنالیز داده­های حاصل از آزمایش نشان داد که اثر سال و اثر منابع کودی بر تمامی صفات اندازه­گیری شده در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بودند. اثر سطوح مصرف کود نیتروژن بر تمامی صفات اندازه­گیری شده به‌جز تعداد گل، وزن خشک خامه، میانگین وزن خشک خامه و میانگین وزن خشک کلاله، در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. اثر منابع کودی بر تمامی صفات اندازه­گیری شده در سطح یک درصد معنی­دار بود، به­طوری­که وزن خشک گلبرگ و کاسبرگ در تیمار کودی بیومیک (7/34 گرم بر مترمربع) به میزان ۵/78 درصد نسبت به تیمار کود شاهد (۵/19 گرم بر مترمربع) بیشترین افزایش را داشت. تیمار کودی ترکیبی سوپرهیومیک + بیومیک در صفت وزن خشک کلاله (5/2 گرم بر مترمربع) بیشترین عملکرد را نسبت به تیمار شاهد (4/1 گرم بر مترمربع) داشت. تیمار کودی سوپرهیومیک وزن خشک کلاله را ۹/49 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. به نظر می‌رسد استفاده از کودهای هیومیک، زیستی و نانو تأثیر خوبی بر عملکرد زعفران داشته است.

کلیدواژه‌ها

تغذیه؛ کلاله؛ گل؛ منابع کودی

موضوعات

کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

Impact of use of different sources of humic, bio and nano fertilizers and nitrogen levels on saffron (.Crocus sativus L) flower yield

نویسندگان [English]

Aliasghar Armak1؛ Hassan Feizi2؛ Masoud Alipanah3

1Masters student University of Torbat Heydarieh

2Assistant Professor In Saffron Institute, University of Torbat Heydarieh

3Associate Professor, University of Torbat Heydarieh

چکیده [English]

This study is aimed at investigating the effect of using humic, bio and nano fertilizers and levels of nitrogen fertilizers in flower yield of saffron (Crocus sativus L.) at the University of Torbat Heydarieh research farm located in Zaveh in 2014-2015. Treatments consisted of three levels of nitrogen application and use of fertilizer sources as the main factor, including Bioumik, Super Humic, combined Super Humic and Bioumik, Humi Ful, Nitrokara and no fertilizer as sub plots as split plot based on randomized complete block design with 18 treatments and three replications. Analysis of data showed that the effect of year and fertilizer sources on all traits measured was significant. The effect of nitrogen treatments was significant (at 1%) except on number of flowers, dry style, mean dry weight stigma, and mean dry weight. Fertilizer sources increased all measured traits significantly. Application of Biomic increased petals and sepals dry weight (736.34 g/m2) by 46.78% in comparison with the control (464.19 g/m2). The highest dry weight stigma (524.2 g/m2) was seen in Super Humic + Bioumik treatment compared to the control group (443.1 g/m2). Super Humic treatment increased dry weight stigma by 86.49% relative to control. It seems that the use of humic, bio and nano fertilizers has a good effect on saffron performance.

کلیدواژه‌ها [English]

nutrition, Stigma, Flower, Fertilizer sources

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (1.31 MB)