تحلیل اقتصادی تولید و مقایسه کارایی فنی مزارع کوچک و بزرگ زعفران در استان خراسان رضوی

مقاله 4، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تابستان 1395، صفحه 119-132 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2016.17362

نویسندگان

تکتم محتشمی 1؛ علیرضا کرباسی2؛ بهاره زندی دره غریبی3

1استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

2استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اقتصادی مصرف نهاده‌های مختلف در تولید زعفران و نیز اندازه‌گیری کارایی تولید این محصول در مزارع کوچک و بزرگ استان خراسان رضوی می‌باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 170 زعفران‌کار شهرستان‌های تربت حیدریه و زاوه در سال 1393 جمع آوری شده است. به منظور اطمینان از صحت انتخاب الگوی تولید مورد استفاده سه فرم تابعی کاب داگلاس، ترانسندنتال و ترانسلوگ مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فرم تابعی ترانسلوگ مناسب‌ترین فرم برای بیان تکنولوژی تولید این محصول می‌باشد. کشش های تولیدی محاسبه شده بر پایه پارامترهای این تابع بیانگر آن است که بزرگ مالکان در استفاده از نهاده‌ها عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. افزون بر این مقایسه کارایی دو گروه حاکی از آن است که 49 درصد از مزارع کوچک و 18 درصد از مزارع بزرگ تولید این محصول در سطح ناکارای تولید فعالیت می‌کنند. اختلاف زیاد کمترین و بیشترین کارایی فنی در بین زعفران‌کاران بزرگ مالک نشان می‌دهد امکان افزایش کارایی فنی در این گروه از مزارع نیز از طریق استفاده از شیوه‌های مدیریتی مناسب وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

تابع تولید؛ کارایی فنی؛ تابع مرزی تصادفی؛ تخصیص بهینه

موضوعات

سایر موضوعات مرتبط با زعفران

عنوان مقاله [English]

Economic Analysis and Comparison of Technical Efficiency in Small and Large Saffron Farms of Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

Toktam Mohtashami1؛ Alireza Karbasi2؛ Bahareh Zandi Dareh Gharibi3

1Assistant professor, Department of Agricultural Economics, Torbath-e-Heydarieh University

2Professor, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad

3M.Sc. Student , Agricultural Economics Engineering, Torbath-e-Heydarieh

چکیده [English]

The aim of this study is to perform an economic investigation of the use of various inputs in saffron production and to measure the efficiency of its production in small and large farms of the Khorasan Razavi province. The required data was collected from 170 questionnaires completed by saffron producers in the Torbat-e Heydarieh and Zaveh counties in the year 2014. In order to ensure the accuracy of selected production function, the performance of Cobb Douglas, Transcendental and Translog functional forms were tested. The results suggest that Translog functional form is the most appropriate form for expression of production technology of this product.  The estimated elasticities based on this production function show that large land owners perform better in the input usage. Moreover, the comparison of technical efficiency between the two groups of farms indicates that 49 percent of small farms and 18 percent of large farms work at inefficient levels of production. The large difference between the lowest and highest technical efficiency in large farms group shows that there is an option to increase technical efficiency in these fields through the use of good management practices.

کلیدواژه‌ها [English]

Production Functions, Technical Efficiency, Stochastic Frontier Production Function, Optimal allocation

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (751.56 K)