بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران

مقاله 5، دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 217-227 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2015.10383

نویسندگان

سمیه کوچک زاده 1؛ علیرضا کرباسی2

1عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشگاه ولیعصر، رفسنجان

2استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور و نیز تأکیدی که برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به گسترش صادرات غیرنفتی دارند و همچنین جهت رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، لزوم توجه بیشتر به اقتصاد تک‌محصولی ضروری می‌باشد. از میان محصولات صادراتی برخوردار از مزیت نسبی زعفران به دلیل موقعیت ویژه آن از لحاظ اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل‌توجه برای کشور یک محصول مهم در اقتصاد تلقی می‌شود. اهمیت زعفران به‌عنوان یک محصول صادراتی باارزش در اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد جهانی، روز به روز آشکارتر می‌گردد. برای حفظ مقام ایران) به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران (در بازارهای جهانی و توسعه بیشتر صادرات این محصول باارزش، شناخت مسائل و مشکلات صادرات و عوامل مؤثر بر آن، می‌تواند گام مهمی در این راستا باشد. ازاین‌رو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران طی دوره زمانی 92-1380 می‌باشد، بدین منظور از مدل جاذبه و روش اقتصادسنجی پانل استفاده شد و نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای وارد‌کننده و نرخ ارز به‌ترتیب با ضرایب 55/1، 015/0 و 54/0 تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تجارت زعفران ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

روش پانل؛ زعفران؛ صادرات غیرنفتی؛ مدل جاذبه

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Study of the Effective Factors on the Commerce of Iranian Saffron

نویسندگان [English]

Somayeh Koochakzadeh1؛ Alireza Karbasi2

1Facualy member of Vali-e-Asr University of Rafsanjan

2Professor of Agricultural Economic, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

چکیده [English]

Considering the role of the foreign commerce in economic development of the country and the emphasis of economy planners to develop non-oil exports, and also to get released from the single-product economy, it is necessary to pay more attention to one product economy. Among the export products with substantial privilege, saffron is considered as an important product in the economy. This is because of its special position in the occupation of farmers in the agriculture sector and having a considerable exchange income for the country. The importance of saffron as a valuable export product in the country’s economy and also in world economy becomes more obvious now. To keep Iran’s position as the greatest producer and exporter of saffron in world markets and increase the export of this valuable product, a study of the problems of export and its effective factors could be an important step in this case. Therefore, this research studied the effective factors on saffron commerce in Iran during the period of 2001-2013. In this study, the gravity model and the method of economy measuring panel is used. The result showed that the gross internal production and the population of importing countries and exchange rate with coefficients: 1.55, 0.015, and 0.54 have positive and considerable effect on Iranian saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

gravity model, None-Oil Exports, Panel Method, Saffron

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (757.84 K)