بررسی تأثیر نوع ریز نمونه و هورمون برکالوس زایی و باززایی زعفران (.Crocus sativus L)

مقاله 3، دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 195-202 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2015.10390

نویسندگان

محسن سجادی فرد 1؛ مقصود پژوهنده2

1دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

زعفران (.Crocus sativus L) یکی از گیاهان دارویی است که دارای مواد مغذی و دارویی می‌باشد. کشت‌بافت زعفران می‌تواند عملکرد کمی و کیفی این محصول را ارتقا داده و درآمدزایی کشاورزان و صادرات آن را افزایش دهد. در این مطالعه 36 نوع ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تاریکی و 9 ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تیمار سرمایی 4‌ درجه سانتی‌گراد با استفاده از ریزنمونه‌های متفاوت (بنه، برگ، بخش انتهایی برگ و فلس اطراف برگ) مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی میزان رشد بنه‌ها، میزان کالوس‌زایی و میزان باززایی با 3 تکرار برای هر تیمار، شاخص‌های طول اندام هوایی گیاه ‌(cm)، درصد کالوس‌زایی و درصد باززایی اندازه‌گیری شد و تحلیل‌های آماری صورت گرفت. در بین انواع ریزنمونه‌ها تنها ریزنمونه‌های بنه نسبت به کالوس‌زایی در محیط MS حاوی هورمون‌های (mg/l 1) IBA و (mg/l 2) BAP هم در شرایط تاریکی و هم در شرایط سرما پاسخ مناسبی دادند. بالاترین درصد باززایی در محیط MS با ترکیب هورمونی (mg/l 3/0) TDZ، (mg/l 1) BAP، (mg/l 2) IBA و (mg/l 01/0) GA3 و در شرایط سرما بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

زعفران؛ ریزازدیادی؛ هورمون؛ کشت درون شیشه ای

موضوعات

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات

عنوان مقاله [English]

Study on Effect of Type of Explant and Hormone on Callus Induction and Regeneration in Saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

Mohsen Sajjadi1؛ Maghsoud Pazhouhandeh2

1M.Sc. plant Biotechnology, Azarbaijan Shahid Madani University

2Assistant Professor, Dept of Plant Biotechnology, Faculty of Agriculture, , Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

Saffron (Crocus sativus L.) is one of the medicinal plants that contain active components and medicinal materials. Tissue culture of saffron can improve the quality and quantity of the saffron product, increase its export and the farmers’ income. In this study, 36 different types of hormone combinations in the dark and 9 different treatments of hormone combinations in cold (4°C), using different saffron explants (bulb, leaf, scales around leaf and distal parts of the leaf) were studied in tissue culture. To investigate the growth of corms, the callus formation and the regeneration rate, three replications for each treatment were used and the length of shoot (cm), the callus formation percentage and the regeneration percentage were measured and statistical analysis was performed. Among the types of explants, only explants from bulbs produced the callus on MS medium containing 2 mg.l-1 BAP and 1 mg.l-1 IBA in both the dark and cold conditions. The highest percentage of regeneration was obtained in MS medium with hormonal composition of 0.3 mg.l-1 TDZ, 1 mg.l-1 BAP, 2 mg.l-1 IBA and 0.01 mg.l-1 GA3 in the cold conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

Hormones, In vitro, Micropropagation, Saffron

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (1.31 MB)