اثر سطوح مختلف تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه زعفران (.Crocus sativus L)

مقاله 2، دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 193-179

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2015.10379

نویسندگان

مجید رستمی 1؛ بهروز محمد پرست2؛ راحیل گلفام3

1استادیار گروه زراعت، دانشگاه ملایر

2استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه ملایر

3دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه ملایر

چکیده

شوری یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین تنش‌های محیطی در سطح جهان و ازجمله ایران محسوب می‌شود که عملکرد کمی و کیفی بسیاری از محصولات زراعی و باغی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری بر تعدادی از صفات فیزیولوژیک گیاه زعفران آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 6 تیمار (شامل هدایت‌های الکتریکی صفر، 2، 4، 6، 8 و 10 دسی‌زیمنس بر متر) در سال 1391 در دانشگاه ملایر انجام شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، اثر تنش شوری بر میزان کلروفیل a و b در سطح 5 درصد معنی‌دار نبود. با این وجود تا هدایت الکتریکی 6 دسی زیمنس بر متر، میزان کلروفیل a و b  افزایش و بعد از آن با افزایش سطوح شوری روند کاهشی داشت. تنش شوری تأثیر معنی‌داری بر میزان کاروتنوئید و گزانتوفیل داشت و با افزایش سطح شوری میزان این رنگیزه‌ها افزایش یافت. اثر تنش شوری بر میزان اسید‌آمینه پرولین برگ معنی‌دار نبود. با این‌حال، مقدار پرولین تا هدایت الکتریکی 4 دسی‌زیمنس بر متر روند افزایشی و بعد از آن با افزایش شوری روند کاهشی داشت. اثر تنش شوری بر میزان گلوکز موجود در برگ زعفران معنی‌دار بود و میزان گلوکز به‌صورت معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای شوری افزایش یافت. براساس نتایج بدست آمده اثر تنش شوری بر تعداد برگ زعفران معنی دار نبود  ولی اثر تیمارهای آزمایشی بر طول برگ و همچنین وزن خشک برگ در هر بوته معنی دار بود. یک رابطه خطی و منفی بین میزان شوری و محتوی نسبی آب برگ زعفران مشاهده شد و با افزایش شدت تنش شوری محتوی نسبی آب برگ به صورت معنی داری کاهش یافت. با افزایش شدت تنش شوری میانگین وزن بنه‌ها به صورت معنی داری کاهش یافت در حالی که با افزایش شدت تنش شوری تا حد 4 دسی زیمنس بر متر تعداد بنه‌ها افزایش و پس از آن به صورت معنی داری کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

پرولین؛ رنگیزه های فتوسنتزی؛ گلوکز؛ هدایت الکتریکی

موضوعات

کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Salinity Stress on Some Physiological Characteristics of Saffron (Crocus Sativus L.)

نویسندگان [English]

Majid Rostami1؛ Behrooz Mohmmad Parast2؛ Rahil Golfam3

1Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Malayer, Iran

2Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, University of Malayer, Iran

3Former M.Sc. Student of Plant Physiology, Department of Biology, Faculty of Science, University of Malayer, Iran

چکیده [English]

Salinity is a common stress in many parts of the world especially in Iran that decreases the yield and quality of many crops. In order to investigate the effects of different levels of salinity stress on some physiological indices of saffron, an experiment was conducted in the Malayer University in 2012. The experiment was arranged based on a completely randomized design (CRD) with four replications and six levels of salinity (i.e. 0, 2, 4, 6, 8 and 10 dS m-1). The results showed that the effect of salinity on chlorophyll a and chlorophyll b content was not significant. However, increasing the salinity stress up to 6 dS m-1 resulted in an increase of these photosynthetic pigments. The effect of salinity stress on leaf carotenoides and xantophyll content were significant and higher salinity stress resulted in an increase of these pigments. Moreover, the effect of salinity on leaf proline was not significant, but the amount of leaf glucose content increased by increasing salinity stress, significantly. The effects of experimental treatments on leaf dry weight, leaf length and relative water content were significant and negative, but there was no significant effect on leaf number. By increasing the concentration of salt, the mean weight of replacement corms decreased significantly whereas the corms number increased up to 4 dS.m-1 and then decreased significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

Electrical conductivity, Glucose, Photosynthetic pigments, Proline

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (971.38 K)