بررسی علل گسترش کشت محصول زعفران در نواحی معتدل کوهستانی استان گلستان (مورد، روستای وامنان)

مقاله 5، دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 133-144 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2015.10387

نویسندگان

جواد عادلی 1؛ علی اکبر عنابستانی2

1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

2دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی علل کشت زعفران در نواحی معتدل کوهستانی گلستان می‌باشد. بر این اساس نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای بوده و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. قلمرو مکانی آن مزارع روستای وامنان از توابع شهرستان آزادشهر را در برمی‌گیرد. جامعه آماری آن را 110 کشاورز با تجربه زعفران‌کار تشکیل می‌دهد که به‌صورت سرشماری اطلاعات گردآوری و به کمک نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده نشان داد: از نظر سازگاری اقلیمی 1/82 درصد کشاورزان در اولویت‌بندی کشت محصولات زراعی اولویت اول را به محصول زعفران اختصاص داده‌اند که این وضعیت در سایر محصولات رقم ناچیزی را تشکیل می‌دهد. از نظر شاخص درآمدی، درآمد زعفران در مقایسه محصولات بومی بیشتر می‌باشد. به‌طوری‌که نسبت درآمد محصول زعفران (92372 هزار ریال) به سیب‌زمینی (5983 هزار ریال) 20 و به غلات (9617.2 هزار ریال) 7/8 برابر قید گردید. همچنین بین استقبال مردم نسبت به کشت محصول زعفران و شرایط اقتصادی و ویژگی‌های فیزیولوژی آن رابطه معناداری در سطح 99 درصد بدست آمد. نبود زیرساخت‌های لازم از جمله بازار فروش در سطح ناحیه و منطقه، دستگاه‌های خشک‌کننده، کمبود کارگر مهم‌ترین مانع توسعه کشت زعفران در ناحیه قیدشده است؛ بنابراین رفع موانع مذکور در جهت توسعه کشت زعفران در منطقه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عوامل جغرافیایی؛ شرایط اقتصادی؛ موانع کشت

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی؛ سایر موضوعات مرتبط با زعفران

عنوان مقاله [English]

Investigating the Causes of Expansion of Saffron Cultivation in Temperate Mountain Areas of Golestan Province (Case Study: Vamenan Village)

نویسندگان [English]

javad adeli1؛ Ali Akbar Anabestani2

1PhD student of the Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad

2Associate Prof. Ferdowsi University of Mashhad, College of Literature and Humanities Sciences, Department of Geography

چکیده [English]

One of the Iran's agricultural problems is the decrease in native products. The objective of this research is to study the reasons for cultivating saffron in the temperate mountainous regions of the Golestan province. Accordingly, the type of research is both applied and developmental and its methodology is descriptive-analytical. The field of research includes the farms of Vamnan village in the Azadshahr County. Its statistical society is 110 farmers who are experienced in saffron cultivation. Data was collected from the Census carried out through questionnaires, and was analyzed and interpreted by SPSS. The results have shown that, in comparison to other local products, saffron is more climatically resistant, in so far as 82.1% of farmers, in their prioritizations to cultivate agricultural products, have named saffron as the first one. This rate is usually low among other products. From the income indicator perspective, saffron cultivation income is more than the income from cultivation of other local products. To compare, saffron income is (92,372 thousand Rials), while for potatoes it is (5983 thousand Rials) and for cereals it is (9617.2 thousand Riyals). In addition, there is a meaningful relationship of 99% between people’s interest to grow saffron and its economic conditions on the one hand and physiological features on the other hand. Lack of the necessary infrastructure and markets in the region, lack of drying machines, and shortage of labor are stated as the greatest obstacles to the development of saffron in the area. Therefore, obstacles in the development of saffron in the region are essential.

کلیدواژه‌ها [English]

economic conditions, Geographical factors, Culture barriers

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (1.18 MB)