تعیین صفات زراعی مؤثر بر عملکرد کلاله اکوتیپ های زعفران زراعی در شرایط اقلیمی زنجان

مقاله 2، دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 97-106 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2015.10382

نویسندگان

سید محمد علوی سینی 1؛ جلال صبا2؛ بابک عندلیبی3؛ سید سیامک علوی کیا4؛ محمد رضا عظیمی3

1دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

2دانشیار، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

3استادیار، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

4استادیار دانشکده کشاورزی، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز

چکیده

به ‌منظور بررسی صفات مؤثر بر عملکرد اکوتیپ‌ های زعفران زراعی، پژوهشی به‌صورت کرت‌های خردشده در زمان بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال‌ های زراعی 93-1392 و 94-1393 انجام شد. 18 اکوتیپ زعفران در این آزمایش مورد استفاده واقع شد. صفات تعداد گل، وزن تر گل، وزن تر کلاله، وزن خشک گل، وزن خشک کلاله، طول کلاله و عملکرد کلاله خشک یادداشت‌ برداری شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌ داری بین اکوتیپ‌ ها به‌ جز در مورد صفت طول کلاله وجود داشت. ماتریس همبستگی مشخص کرد که از میان صفات مورد مطالعه تعداد گل و وزن خشک کلاله به‌ ترتیب با ضرایب 99/0 و 70/0 همبستگی مثبت و کاملاً معنی‌ داری با عملکرد کلاله خشک داشتند. تجزیه رگرسیون گام‌به‌گام و علیت مشخص نمود که صفات تعداد گل، وزن خشک کلاله و وزن خشک گل مؤثرترین صفات بر عملکرد کلاله خشک در واحد سطح بودند، بنابراین از این صفات می‌ توان برای حصول عملکرد بالاتر زعفران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

تجزیه علیت؛ تعداد گل؛ وزن کلاله؛ عملکرد کلاله

موضوعات

کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

Determination of Effective Agronomical Traits on Saffron Ecotypes Stigma Yield in Zanjan Conditions

نویسندگان [English]

Seid Mohammad Alavi Siney1؛ Jalal Saba2؛ Babak Andalibi3؛ Seyyed Siamak Alavikia4؛ Mohammad Reza Azimi3

1Ph.D. student of Plant Breeding, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran.

2Associated Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran

3Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran.

4Assistant Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effective traits on yield of saffron ecotypes, a study was carried out as a split plot in time based on randomized complete block design with three replications in the research farm of Zanjan University during the growing seasons of 2013-2015. Eighteen saffron ecotypes were studied in this experiment. The traits of number of flowers, fresh weight of flowers, fresh weight of stigma, dry weight of flowers, dry weight of stigma, stigma length and dry stigma yield of saffron were measured. The results indicated that there were significant differences among all studied traits of ecotypes except for stigma length. The correlation matrix revealed that the number of flower and dry weight of stigma had a positive and highly significant correlation with dry stigma yield (r= 0.99 and 0.70, respectively). Analysis of stepwise regression and path analysis showed that the traits of number of flowers, dry weight of stigma and dry weight of flowers were the most effective traits on dry stigma yield. Therefore, these traits can be used to achieve a higher stigma yield.

کلیدواژه‌ها [English]

Number of flower, path analysis, Stigma weight, Stigma yield

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (1.18 MB)