اثر تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بر عملکرد زعفران در شرایط آب و هوایی خواف

مقاله 3، دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-25 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2015.9609

نویسندگان

حمیدرضا عثمانی رودی 1؛ علی معصومی2؛ حسن حمیدی3؛ سید علیرضا رضوی4

1دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه پیام نور مشهد

2استادیار دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه پیام نور مشهد

3کارشناس ارشد بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

4استادیار بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

چکیده

زمان اولین آبیاری در زعفران (Crocus sativus L.)، عاملی بحرانی است که بر کمیت و کیفیت آن تأثیرگذار می‌باشد. استفاده از کودهای آلی نیز به عنوان ابزاری جهت نیل به بهبود عملکرد زعفران بسیار موثر می‌باشد. بدین منظور، آزمایشی تحت عنوان مطالعه تأثیر تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بر عملکرد و برخی خصوصیات رویشی زعفران در شرایط اقلیمی خواف، به صورت کرت‌های خردشده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی وابسته به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خواف در سال زراعی 92-1391 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ اولین آبیاری (15 مهر، 30 مهر و 15 آبان ماه) و پنج سطح کود (شاهد، 5 لیتر در هکتار هیومیک اسید، 40 لیتر در هکتار هیومیک اسید، 5 تن در هکتار کود دامی و 40 تن در هکتار کود دامی) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد و تعداد گل، وزن تر کل بنه، متوسط وزن هر بنه، تعداد کل بنه، تعداد بنه سبک‌تر از 4، 6-4، 8-6 و بیشتر از 8 گرم و طول برگ بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ اولین آبیاری بر کلیه صفات مورد مطالعه به استثنای وزن تر کل بنه و متوسط وزن هر بنه زعفران اثر معنی‌داری در سطح یک درصد داشت. اثر تیمارهای مختلف کود آلی نیز بر کلیه صفات مورد بررسی به استثنای تعداد بنه کمتر از 4 گرم معنی‌دار بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیش‌ترین عملکرد (613/92 کیلوگرم در هکتار) و تعداد گل (80/25) و تعداد بنه با وزن 6-4 گرم (93/40) با اولین آبیاری در 30 مهرماه حاصل شد. درحالی‌که بیش‌ترین وزن تر کل بنه (58/563 گرم در مترمربع)، متوسط وزن هر بنه (58/6 گرم)، تعداد کل بنه در مترمربع (13/85)، تعداد بنه با وزن 6 تا 8 گرم (87/22) و سنگین‌تر از 8 گرم (00/8) در شرایط اولین آبیاری در تاریخ 15 آبان ماه به دست آمد. تاریخ اولین آبیاری 15 مهرماه از نظر تعداد بنه کمتر از 4 گرم و طول برگ نسبت به سایر تاریخ‌های اولین آبیاری برتری نشان داد. علاوه بر این نتایج حاکی از برتری تیمار کودی 40 تن در هکتار کود دامی از نظر کلیه صفات مورد مطالعه بود. به طوری که عملکرد گل و وزن تر کل بنه در این تیمار نسبت به شاهد (بدون کود) به ترتیب 78/15 و 44/37 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

تعداد بنه؛ تعداد گل؛ کود دامی؛ هیومیک اسید؛ وزن بنه

موضوعات

کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

Effects of first irrigation date and organic fertilizer treatments on Saffron (Crocus sativus L.) yield under Khaf climatic conditions

نویسندگان [English]

Hamid Reza Osmani Roudi1؛ Ali Masoumi2؛ Hassan Hamidi3؛ Seyed AliReza Razavi4

1M.Sc. Graduated in Plant Breeding, Payame Noor University of Mashhad

2Assistant Professor of Crop Physiology, Payame Noor University of Mashhad

3M.Sc. of Seed and Plant Improvement Recearch Departement, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research,Education & Extension Organization, Mashhad, Iran.

4Professor of Seed and Plant Improvement Recearch Departement, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research,Education & Extension Organization, Mashhad, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effects of first irrigation date and organic fertilizers on growth and yield characteristics of saffron, an experiment was conducted as a split-plot based on a randomized complete-block design with three replications, in Khaf city during growing season 2013-2014. Date of first irrigation treatment in three levels (15 September, 30 October and 15 November) was allocated as main plots and fertilizer treatment in five levels (control, humic acid at 5 and 40 liters per hectare, cow manure at 5 and 40 t.ha-1) was set as subplots. Analysis of variance showed that the date of first irrigation had a significant effect on all studied traits except for total fresh weight of corm and the average weight of corm of saffron. Effects of different organic fertilizer treatments on all studied traits were significant, except for corm number with 8 g (8.00) weight were obtained in first irrigation on 6th November. The first irrigation at 7th October was superior to the other irrigation treatments for corm number with

کلیدواژه‌ها [English]

Animal manure, corm number, Corm weight, Humic acid, Number of flower

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

 دانلود اصل مقاله (1.37 MB)