ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

مقاله 7، دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 311-322 

نوع مقاله: مقاله علمی کوتاه

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2015.8624

نویسندگان

مهسا اقحوانی شجری1؛ پرویز رضوانی مقدم 2؛ علیرضا کوچکی2؛ حمیدرضا فلاحی3؛ رضا طاهرپور کلانتری4

1دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

3استادیار گروه پژوهشی زعفران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

4کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی سرایان، دانشگاه بیرجند.

چکیده

به‌منظور مطالعه اثرات بافت خاک بر عملکرد گل و بنه زعفران، آزمایشی در سال زراعی 93-1392 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار در جعبه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- 100% خاک مزرعه + کود گاوی، 2-70% خاک مزرعه + 30% ماسه‌بادی، 3- 70% خاک مزرعه + 30% ماسه‌بادی + کود گاوی و 4- 70% ماسه‌بادی + 30% خاک مزرعه + کود گاوی. نتایج آزمایش بیان‌گر اثر معنی‌دار بافت خاک بر تمامی صفات مربوط به عملکرد گل و بنه زعفران بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بیشترین وزن‌تر گل، وزن خشک کلاله (به ترتیب 59/1 و 10/0 گرم در هر جعبه کاشت) و وزن خشک گلبرگ (12/0 گرم در هر جعبه کاشت) در تیمار 70% ماسه + 30% خاک + کود گاوی به دست آمد. بیشترین تعداد بنه با قطر 3-2 سانتی‌متر، در تیمار 70% خاک + 30% ماسه + کود گاوی (75/3 عدد در هر جعبه کاشت) و بیشترین تعداد بنه‌ با وزن 6-3 (75/1 عدد در هر جعبه کاشت) و 9-6 گرم (25/1 عدد در هر جعبه کاشت)، در تیمار 70% ماسه + 30% خاک + کود گاوی به دست آمد. افزون بر این، کمترین مقادیر اکثر صفات مورد مطالعه در تیمار 100% خاک مزرعه + کود گاوی مشاهده شد. به‌طور‌کلی، کاشت زعفران در خاک دارای بافت سبک موجب بهبود رشد بنه و افزایش عملکرد گل و کلاله شد. بنابراین، به نظر می‌رسد می‌توان با کاشت زعفران در زمین‌های دارای بافت مناسب و یا از طریق اصلاح خاک و سبک‌تر کردن بافت خاک مزرعه، عملکرد گل و بنه گیاه زعفران را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

بستر کشت؛ ساختمان خاک؛ زعفران؛ کود گاوی؛ کلاله

موضوعات

کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of soil texture on yield and growth of saffron (Crocus sativus L.)

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (663.44 K)