واکاوی آثار و عوامل مؤثر بر گسترش الگوی کشت زعفران در شهرستان نیشابور مطالعه موردی: دهستان اسحق‌آباد

مقاله 4، دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 277-288 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2015.8621

نویسندگان

مجید حمزه ئی 1؛ خدیجه بوزرجمهری2

1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انتخاب الگوی کشت مناسب به‌ویژه کشت محصولات دارای ارزش بالا نظیر زعفران، نشان می‌دهد که الگوی کشت این محصولات می‌تواند دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه روستایی را تسهیل کند. در سال‌های اخیر، کشت محصول زعفران در بخش‌هایی از شهرستان نیشابور همچون دهستان اسحق‌آباد، رشد قابل‌توجهی داشته، به‌نحوی‌که باعث تغییر الگوی کشت از پیاز به زعفران شده‌ است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش الگوی کشت زعفران و آثار و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن در دهستان مذکور است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه‌ای و میدانی نیز برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده ‌است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران مشتمل بر 220 زعفران کار دهستان اسحاق‌آباد در سال 1392 محاسبه و به روش تصادفی ساده انتخاب و نتایج نیز با ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عوامل جغرافیایی و جاذبه‌های بازار مصرف، مهم‌ترین فاکتورهای گسترش الگوی کشت زعفران در منطقه بوده است. به‌منظور حفظ این پتانسیل بومی و نیز برنامه‌ریزی برای گسترش الگوی کشت این محصول، شایسته است به عوامل جغرافیایی توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها

آثار اقتصادی و اجتماعی؛ عوامل جغرافیایی؛ جاذبه‌های بازار

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Analysis of Effects and Factors Influencing on Increasing the Cropping Pattern of Saffron in the City of Nishapur; Case study: Ishaq Abad district

نویسندگان [English]

Majid Hamzei1؛ Khadijah Bouzarjmehry2

1Student of PhD Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad.

2Associate Professor, Department of Geography University of Mashhad.

چکیده [English]

Selected appropriate cropping patterns, especially high-value crops such as saffron, shows that the pattern of cultivation of these crops can facilitate the achievement of the objectives of rural development programs. In recent years, saffron cultivation considerably has been increased in parts of the city of Nishapur like Isaac Abad district which altered the pattern of crop cultivation from onion to saffron cultivation. The purpose of this study was to identify factors that influence the development pattern of saffron, and the economic and social consequences of the mentioned districts. This study was conducted based on library information and field collected data. A random sampling method was used. The sample size was calculated using Cochran equation, the number of calculated samples were 220 Isaac Abad district saffron grower. Data was analyzed by Pierson Correlation methods. The results showed that geographical factor and attractions in the consumer market were the most important factors in the spread pattern of saffron cultivation in the region. In order to maintain the local potential is also planning to expand the crop pattern deserves more attention to geographical factors.

کلیدواژه‌ها [English]

Effects of economic and social, Geographic factors, Market attractions

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (767.58 K)