تأثیر مکمل‌دهی زعفران بر شاخص‌های استقامت قلبی-تنفسی دختران سالم غیرفعال

مقاله 6، دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 225-230 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2014.7866

نویسندگان

عباس معمار باشی 1؛ ویدا حکیمی2

1دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی.

2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مکمل زعفران بر فاکتورهای استقامت قلبی-تنفسی در زنان سالم غیرفعال بود. پس از تکمیل پرسش‌نامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط 14 نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی 38/1± 7/20 سال و شاخص توده بدنی 8/1±1/21) انتخاب شدند و 3 مرحله آزمون بروس را بر روی دستگاه نوارگردان متصل به دستگاه تجزیه‌وتحلیل گازهای تنفسی به فاصله یک هفته از یک‌دیگر اجرا کردند. در این تحقیق آزمودنی‌ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه، 300 میلی‌گرم کلاله گل زعفران تست را اجرا نموده و متغیرهای مورد نظر اندازه‌گیری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصحیح بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف 300 میلی‌گرم زعفران به‌مدت یک هفته باعث افزایش معنی‌داری دراکسیژن مصرفی (VO2)، حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) و زمان واماندگی و کاهش معنی‌دار در فشارخون و ضربان قلب در حالت استراحت شد و همچنین در گروه تجربی افزایش معنی‌دار در اکسیداسیون چربی و کاهش معنی‌دار در مصرف کربوهیدرات طی اجرای تست بروس مشاهده شد (05/0 p<). در نتیجه، مصرف زعفران اثر ارگوژنیکی بر عملکرد قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دارد.

کلیدواژه‌ها

حداکثر اکسیژن مصرفی؛ مکمل‌دهی زعفران؛ عملکرد ورزشی؛ گازومتری؛ فشارخون

موضوعات

علوم و صنایع دارویی و پزشکی

عنوان مقاله [English]

Effects of saffron supplementation on the cardio-respiratory endurance in the healthy inactive girls

نویسندگان [English]

Abbas Meamarbashi1؛ Vida Hakimi2

1Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, University of Mohaghegh Ardabili.

2M.Sc. student in Sport Science, University of Mohaghegh Ardabili.

چکیده [English]

We aimed to investigate the effect of saffron supplementation on the cardio-respiratory endurance factors in the healthy non-active girls. After filling a health and fitness questionnaire and perform 1-mile run test, 14 non-active female students were selected among the eligible students in the University of Mohaghegh Ardabili (Age: 20.7±1.38 years; BMI: 21.1±1.8 kg/m2) and they performed Bruce test on a computerized treadmill connected to a respiratory gas analyzer in three stages with one week interval. In this study, test has been done on subjects in stage one after placebo consumption. In the second stage, similarly test done after one week consumption of dry saffron stigma (300 mg/day) and the results were measured. Analysis of Covariance and Bonferroni pair-wise comparison were used for the data analysis. Results showed that the consumption of 300 mg saffron for one week caused a significant enhancement in VO2, VO2max, and time to exhaustion and significant reduction in the resting blood pressure and resting heart rate as well as significant increase in fat oxidation and a significant reduction in carbohydrate consumption during the Bruce test (p<0.05). It seems saffron consumption has ergogenic effect on the cardio-respiratory performance in non-active female students.

کلیدواژه‌ها [English]

blood pressure, Gasometry, Saffron supplementation, Sport performance, VO2max

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (492.53 K)