بررسی اثرات عصاره آبی زعفران (.Crocus sativus L) بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در مگس سرکه (Drosophila melanogaster M.)

مقاله 7، دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 165-169 

نوع مقاله: مقاله علمی کوتاه

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2014.7274

نویسندگان

سیده فاطمه فانی یزدی 1؛ ناصر مهدوی شهری2؛ خدیجه نژاد شاهرخ‌آبادی3؛ سید امین فانی یزدی4؛ سعید جاهدی پور5

1دانش‌آموخته رشته زیست‌شناسی سلولی تکوینی، دانشگاه پیام نور، گروه علمی زیست‌شناسی، تهران، ایران.

2استاد رشته زیست‌ شناسی علوم جانوری و جنین‌شناسی، گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

3استادیار رشته ژنتیک، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.

4دانشجوی دکتری رشته مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، گروه علمی کشاورزی، تهران، ایران.

5دانشجوی دکتری بوم‌شناسی زراعی(اگرواکولوژی)،پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد - گروه علمی کشاورزی،دانشگاه پیام نور،ایران.

چکیده

زعفران (Crocus sativusL.)، گیاه بومی کشور ایران و خصوصاً منطقه خراسان هست و دارای جایگاه خاصی در الگوی تغذیه مردم می‌باشد. با توجه به مطالعات متعدد اثرات زعفران و ازآنجاکه در زمینه‌ی اثرات آن بر روند تکوین مگس سرکه به‌عنوان یک مدل جانوری مطالعات خاصی صورت نگرفته، در این مطالعه اثرات عصاره آبی زعفران بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در مگس سرکه‌ در حین تکوین، مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 5 جفت مگس سرکه وحشی بالغ سه‌روزه جهت جفت‌گیری و تخم‌گذاری به هر یک از ظروف کشت حاوی غلظت‌های متفاوت عصاره آبی زعفران منتقل و پس از هشت ساعت خارج گردیدند. درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در کلیه غلظت‌ها موردبررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل‌های آماری با نرم‌افزار SAS و میانگین داده‌ها با آزمون  Tukeyبا حداقل سطح معنی‌داری (p<0.05) مقایسه شدند. در غلظت‌های پایین‌تر زعفران، افزایش معنی‌دار میزان تبدیل لارو به شفیره در مقایسه با گروه کنترل، مشاهده شد. اما حضور غلظت‌های بالای زعفران در محیط کشت، منجر به کاهش معنی‌دار درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ گردید. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده اثرات زعفران بر روند تکوین مگس سرکه تا حدی وابسته به دوز عمل می‌کند. به این معنا که زعفران در غلظت‌های پایین اثرات مثبتی بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ داشته ولی افزایش غلظت‌های مصرفی می‌تواند منجر به بروز تأثیر منفی بر این روند گردد.

کلیدواژه‌ها

تکوین؛ مدل؛ تغذیه

موضوعات

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات؛ کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

Effects of saffron (Crocus sativus L.) aqueous extract in the conversion of larvae to pupa and pupa to mature of fruit flies (Drosophila melanogaster M.)

نویسندگان [English]

Fatemeh Fani Yazdi1؛ Naser Mahdavi Shahri2؛ Khadije Nejad Shahrokhabadi3؛ Amin Fani Yazdi4؛ Saeed Jahedi Pour5

1Gradute of Developmental Biology, Biology Department, Payame Noor University, 19395-4697 Tehran, I. R. of IRAN

2Profossor of Histology, Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IRAN

3Associate Professor of Genetic, Islamic Azad University - Mashhad Branch - Department of Biology, Mashhad, IRAN

4Ph.D Student of Agriculture, Agriculture Department, Payame Noor University, 19395-4697 Tehran, I. R. of IRAN.

5PhD Student of Agroecology, Ferdowsi University of Mashhad, International Campus -Department of Agriculture, Payame Noor University, I.R of IRAN.

چکیده [English]

Saffron (Crocus sativusL.), a native plant from Iran and especially of Khorasan region, has a specific place for people's diet. According to several studies about effects of saffron and because there are no specific studies on the effects of saffron aqueos extract on the development of Drosophila melanogaster as an animal model, this subject evaluated in conversion of larvae to pupa and pupa to mature of fruit flies. 5 pairs of 3-day-old wild D. melanogaster were transferred to every culture plate containing different concentrations of saffron aqueos extract in order to intercross and oviposition and were brought out after 8 hrs. The percent of larvae to pupa transitionand pupa to mature conversion, were evaluated in all concentrations. The obtained data were evaluated statistically using SAS software and the mean of data were compared using Tukey test with minimum significance level of pD. elanogaster depends on dose proportionately. It means that saffron has some effects on the percentage of conversion of larvae to pupa, pupa to mature in low volumes and increased consuming concentrations of saffron may have inverse effects on that.

کلیدواژه‌ها [English]

Development, model, nutrition

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (305.59 K)