تأثیر نانو نقره بر خصوصیات رشد رویشی زعفران

مقاله 7، دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 91-104 

نوع مقاله: مقاله علمی کوتاه

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2014.6188

نویسندگان

نسیم رضوانی 1؛ علی سروش زاده2

1کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه تربیت مدرس

2دانشیار گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل و در چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این آزمایش اثر پیش‌تیمار غلظت‌های صفر، 40، 80 و 120 پی‌پی‌ام محلول نانو نقره و بر‌هم‌کنش این تیمارها با شرایط تنش غرقابی و عدم تنش غرقابی بر روی ریشه‌های زعفران موردبررسی قرار گرفت. در شرایط بدون تنش غلظت‌های 40‌‌ و 80 پی‌پی‌ام نانو نقره تعداد ریشه را افزایش داد، ‌‌اما طول ریشه با پیش‌ تیمارهای آب و نانو نقره 40 پی‌پی‌ام در سطح اطمینان ‌ 99‌ درصد افزایش پیدا کرد. در شرایط تنش غرقابی کاربرد غلظت‌های 40‌ و‌80 پی‌پی‌ام اثر تنش را بر تعداد ریشه جبران کرد و کاربرد غلظت 40 پی‌پی‌ام نه‌تنها موجب جبران اثر تنش روی طول ریشه شد، بلکه میزان این صفت را به بیشتر از میزان آن در شرایط شاهد بدون تنش افزایش داد. همچنین کلیه پیش‌تیمارها موجب جبران اثر تنش بر وزن خشک و وزن تر ریشه شدند.

کلیدواژه‌ها

پیش تیمار؛ تعداد ریشه؛ طول ریشه؛ وزن تر ریشه؛ وزن خشک ریشه

موضوعات

کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

Effect of nano-silver on root and bud growth of saffron in flooding stress condition

نویسندگان [English]

Nasim Rezvani1؛ Ali Sorooshzadeh2

1M.Sc. in Agronomy, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research Center

2Associate Professor, Agronomy Department, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran

چکیده [English]

Saffron (Crocus sativus L.) is cultivated as spices, medicinal and aromatic plant species. At autumn season, heavy rainfall can cause flooding stress and inhibits growth of saffron. Thus this research was conducted to study the effect of silver ion (as an ethylene inhibitor) on growth of saffron under flooding conditions. The corms of saffron were soaked with one concentration of nano silver (0, 40, 80 or 120 ppm) and then planting under flooding stress and non flooding stress conditions. Results showed that number of roots, root length, root fresh and dry weight, leaves fresh and dry weight were reduced by 10 day flooding stress. Soaking saffron corms with 40 or 80 ppm concentration of nano silver rewarded the effect of flooding stress on the root number, by increasing it. Furthermore, 40 ppm of nano silver increased root length in stress. Nano silver 80 ppm in flooding stress, increased leaves dry weight.

کلیدواژه‌ها [English]

Corm, Flooding stress, nano silver, Root dry weight, Root length, Saffron

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (946.55 K)