اندازه گیری میزان آفلاتوکسین در زعفران به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص با ستون ایمونوافینیتی

مقاله 7، دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 102-111 

نوع مقاله: مقاله علمی کوتاه

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2014.4820

نویسندگان

حامد رضا بهشتی1؛ جواد فیضی 2؛ مهناز ژیانی اصغرزاده3؛ سمیه سادات فکور جنتی4

1دکتری داروساز مدیر عامل آزمایشگاه کنترل کیفی تستا

2دانشجوی دکتری شیمی تجزیه- آزمایشگاه کنترل کیفی تستا

3کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی – دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

4کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی –آزمایشگاه کنترل کیفی تستا

چکیده

در این تحقیق یک روش جهت اندازه‌گیری آفلاتوکسین در زعفران با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به آشکارساز فلورسانس ارائه شده است. در این روش آفلاتوکسین با استفاده از متانول 80% استخراج و سپس توسط ستون ایمونوافینیتی تخلیص شد. اندازه‌گیری‌ها در طول موج تحریک 365 و طول موج نشری 445 نانومتر انجام گرفت. حد تشخیص آفلاتوکسین‌های B1، B2،  G1و G2 به ترتیب  293/0، 08/0 ، 55/0  و 30/0  می باشد. درصد انحراف استاندارد نسبی در اندازه‌گیری انواع آفلاتوکسین بین  1/5-33/1 و میزان درصد بازیافت نیز در محدوده 67-94 می باشد. با توجه به نتایج روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به‌کار گرفته شده در این تحقیق می‌توان به توانایی این روش در تعیین و اندازه‌گیری گونه‌های مختلف آفلاتوکسین در زعفران پی برد.

کلیدواژه‌ها

آسپرژیلوس فلاووس؛ آشکارساز فلورسانس؛ مایکوتوکسین

موضوعات

فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی

عنوان مقاله [English]

Aflatoxin determination in saffron by high-performance liquid chromatography and immunoaffinity column clean-up

نویسندگان [English]

Hamed Reza Beheshti1؛ Javad Feizi2؛ Mahnaz Zhiany Asgharzadeh3؛ Somayeh Sadat Fakoor Janati4

1Pharm D, Manager of Testa Quality Control Laboratory

2PhD student, Analytical Chemistry, Testa Quality Control Laboratory

3MSc, Food science and technology, Azad University of Sabzevar

4MSc, Chemical Engineering-Food Science, Testa Quality Control Laboratory

چکیده [English]

In this paper, method based on high performance liquid chromatography with fluorescence detection has been suggested to measure aflatoxin in saffron. This method required a simple extraction of aflatoxin using MeOH/H2O (80:20, v/v) and a purification by immunoaffinity column cleanup. Aflatoxin measurement was performed at an emission wavelength of 445 nm and an excitation wavelength of 365 nm. Detection limits for AFB1, AFB2, AFG1 and AFG2 were 0.293, 0.08, 0.55, and 0.30 ng g-1, respectively. The percentage of Relative standard deviations for measuring aflatoxin is in the range of 1.33-5.10 % and the percentage of recovery is in the range of 94-67. Regarding The overall results of high-performance liquid chromatography applied in this experiment, we can realize that this method can be used for detection and measurement of different kinds of aflatoxins in saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

Aspergilus Flavous, Florescence detector, Mycotoxin

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (364.99 K)