بررسی کارایی فنی، بازاریابی و ساختار بازار زعفران ایران

مقاله 6، دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 85-101 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2014.4819

نویسندگان

محمود شبان 1؛ ابوالفضل محمودی2؛ محسن شوکت فدایی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور استان تهران

2استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور استان تهران

3دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور استان تهران

چکیده

مطالعه حاضر به تعیین کارایی فنی و بررسی بازاریابی و ساختار بازار زعفران می‌پردازد. در این تحقیق جهت بررسی کارایی فنی، حاشیه‌های بازاریابی زعفران و شناسایی مسیرهای بازاررسانی از آمار پیمایشی با تکمیل 140 پرسشنامه از بهره برداران و 25 پرشسنامه خرده فروش 14 پرسشنامه عمده فروش و مصاحبه با تعدادی کارشناس کشاورزی مربوط به سال 1391 در شهرستان‌های استان خراسان رضوی و جهت تعیین ساختار بازار از آمار و اطلاعات سری زمانی 91-1374 استفاده شده است. تخمین کارایی فنی از روش DEA، برآورد حاشیه‌های بازاریابی از دیدگاه دیگبی و برای تعیین ساختار بازار از شاخص‌های نسبت تمرکز و هرفیندال استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، متوسط کارایی فنی بهره‌برداران 49/63 و حداقل و حداکثر کارایی فنی به ترتیب 04/19 و 100 می باشد. اختلاف زیاد زعفران‌کاران با حداقل و حداکثر کارایی فنی و فراوانی زیاد بهره‌برداران با کارایی کم حاکی از آن است که می‌توان با مدیریت صحیح میزان تولید را افزایش داد. متوسط حاشیه خرده‌فروشی از حاشیه عمده‌فروشی آن‌ها بیشتر بوده و متوسط ضریب هزینه بازاریابی زعفران 78/14درصد می‌باشد. یعنی به عبارت دیگر سهم عوامل بازاریابی در قیمت نهایی زعفران 78/14 درصد است. بازار حاکم بر محصول زعفران طی دوره تحلیل انحصار چندجانبه تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

سهم عوامل بازاریابی؛ شاخص‌های متمرکز؛ شاخص هرفیندال؛ ضریب هزینه بازاریابی؛ کارایی فنی

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

A survey on technical efficiency, marketing and market structure of saffron crop, Iran

نویسندگان [English]

Mahmoud Shaban1؛ Abolfazl Mahmoodi2؛ Mohsen Shawkat Fadai3

1Graduate Msc student, agricultural economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

2Assistant Professor agricultural economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

3Associate Professor in agricultural economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The current study attempted to determine technical efficiency as well as study the marketing and market structure of Saffarn crop in Iran. To access the research goals 140 farms, 25 retailers and 14 wholesalers randomly selected. The necessary data collected through interview and filling questionarie. Apart from this, some agricultural Expert from selected cities of Razavi province have been chosen to interview. To determine the market time-series data for the period of 1995-12 was used. To determine technical efficiency DEA method, to calculate marketing margins Digbi method and to find market structure concentration ratio and Herfindal index were used. The results indicated that, the average technical efficiency was 63.49 and minimum and maximum technical efficiency respectively 19.04 and 100, retailer margin mean of Saffron was more than wholesale margin mean and average marketing cost coefficient of Saffron was about 14.78. It means that, marketing factors share in final price is 14.78. Address to the results the Saffaran’s market structure is oligopoly.

کلیدواژه‌ها [English]

Concentration ratios, Herfindahl Index, Marketing cost coefficient, Technical Efficiency

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود  اصل مقاله (482.22 K)