اثر حذف جوانه ها و اندازه بنه بر صفات رشدی و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

مقاله 5، دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 69-84 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2014.4818

نویسندگان

اکبر توکلی1؛ علی سروش زاده 2؛ مجید قربانی جاوید3

1به¬ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2دانشیارگروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر حذف جوانه‌های جانبی و اصلی و نقش وزن‌های مختلف بنه‌ها بر صفات رویشی و عملکرد زعفران، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس طی سال‌های زراعی 1391-1390 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تعداد جوانه در 9 سطح شامل بنه با یک جوانه اصلی (حذف همه جوانه‌های جانبی)، بنه با یک جوانه جانبی (حذف بقیه جوانه‌ها)، بنه با جوانه اصلی و یک جوانه جانبی (حذف بقیه جوانه‌ها)، بنه با جوانه اصلی و دو جوانه جانبی (حذف بقیه جوانه‌ها)، بنه با جوانه اصلی و سه جوانه جانبی (حذف بقیه جوانه‌ها)، فقط با دو جوانه جانبی (حذف بقیه جوانه‌ها)، فقط با سه جوانه جانبی (حذف بقیه جوانه‌ها)، فقط با چهار جوانه جانبی (حذف بقیه جوانه‌ها) و بنه‌های کامل به عنوان شاهد (بدون حذف) و اندازه بنه با وزن 4-2 و8-6 گرم بودند. صفات رویشی در سال اول و زایشی در سال دوم مورد مطاله قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که حذف جوانه‌ها در بنه‌ها باعث افزایش وزن بنه‌های دختری و افزایش عملکرد در سال دوم شد. همچنین با توجه به نتایج در صورتی که یک جوانه اصلی با سه جوانه جانبی روی بنه باقی بماند و نوع بنه درشت باشد بیشترین میزان عملکرد حاصل می‌شود. بطورکلی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که می‌توان با حذف جوانه‌ها، بنه‌های درشتی را تولید کرد، اما نباید جوانه اصلی کاندیدای حذف باشد و مناسب‌ترین تعداد جوانه باقی مانده نیز در بنه‌های درشت باید حداقل چهار جوانه باشد تا عملکرد بهتری حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

حذف جوانه‌ها؛ جوانه اصلی؛ جوانه‌های جانبی؛ تعداد جوانه؛ بنه درشت

موضوعات

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات

عنوان مقاله [English]

Effect of buds removing and corm size on growth characteristics and yield of saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

Akbar Tavakkoli1؛ Ali Sorooshzade2؛ Majid Ghorbani Javid3

1MSc Student, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Faculty of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The objectives of this research were investigated the effects of removal of lateral and main buds in different corm size on vegetative traits and yield of saffron. The research was conducted as factorial based on a randomized complete block design with three replications at the Research field of Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University in Tehran-Iran, during growing season of 2012-2013. The first factor was corm size with two levels of corm weight (2-4 and 6-8 g) and the second factor was buds removal with nine levels included without bud removal, remove all lateral buds, remove all buds except main buds and one lateral bud, remove all buds except main buds and two lateral buds, remove all buds except main buds and three lateral buds, remove all buds except one lateral bud, remove all buds except two lateral buds, remove all buds except three lateral buds, remove all buds except four lateral buds. In this research, vegetative traits in the first year and reproductive traits in the second year were investigated. The results showed that by removing main bud from corm leaf length and root length were decreased. Also, there was most root length by removing all lateral buds. Overall, the results showed that bud removal could be produce large corm but main bud should not eliminated. The most appropriate the number of buds that could be remaining is 4 large buds on saffron corm.

کلیدواژه‌ها [English]

Corm, Lateral Budsbuds, Main Budbud, Remove Budsbuds, Saffron

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (872.96 K)