برنامه عملیاتی برندسازی محصول زعفران ایران

مقاله 4، دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 39-68 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2014.4817

نویسندگان

ابوالفضل معصوم زاده 1؛ ابوالقاسم ابراهیمی2؛ جعفر شمسی3؛ خلیل دهنوی4

1کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

4کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

با وجود تولید و صادرات گسترده محصول زعفران ایران، می‌توان گفت هیچ برند قدرتمند و معتبری در بازار جهانی از زعفران ایران مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر نبود برندهای قدرتمند از زعفران ایران در بازارهای جهانی باعث شده تقریباً هیچ نامی از ایران در این زمینه وجود نداشته باشد.  از این رو آگاهی از اهمیت و جایگاه برندسازی برای محصولات صادراتی مانند زعفران و همچنین راهکارهایی که برندهای برتر برای حضور و بقا در بازار جهانی از آن بهره می‌برند می‌تواند در این راستا راهگشا باشد. این مطالعه، با بررسی مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و استفاده از نظرات خبرگان صنعت زعفران کشور به‌وسیله مصاحبه عمیق و پرسشنامه به بررسی چالش‌های پیش روی این صنعت پرداخته و با استفاده از ماتریس SWOT راهبردها و برنامه‌های عملیاتی را جهت برندسازی در این صنعت ارائه داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد صنعت از نظر برندسازی وضعیت مناسبی ندارد و دارای نقاط ضعف و تهدیدهای فراوانی است. به همین منظور چهار دسته اصلی راهبُرد به منظور توسعه برندسازی در این صنعت ارائه شده که به‌کارگیری آن‌ها می‌تواند تضمین‌کننده بهبود وضعیت صنعت باشد.

کلیدواژه‌ها

برندسازی؛ بسته‌بندی؛ نشان جغرافیایی؛ صادرات؛ راهبرد

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی؛ سایر موضوعات مرتبط با زعفران

عنوان مقاله [English]

Operational plan of Iran saffron’s branding

نویسندگان [English]

Abolfazl Masoomzadeh Zavareh1؛ Abolghasem Ebrahimi2؛ Jafar Shamsi3؛ Khalil Dehnavi4

1MSc Business Management, Institute for Trade Studies and Research, Tehran

2Associate Proffesor Marketing management, University of Shiraz, Shiraz, Iran

3MSc Business Management, University of Allameh Tabatabie, Tehran, Iran

4MSc Business Management, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

Despite the extensive production and export of saffron in Iran, we have no strong and credible brand of Iranian saffron in global market. In other words, the absence of strong brands in the global market has made almost no name of Iran in these markets. Thus, it is useful to aware of the importance of branding for export crops such as saffron and exploring the solutions of leading brands using in the global market. The present study with regard to theoretical foundations, comparative studies and by using the opinions of saffron industry experts via in-depth interview and questionnaire, have addressed the challenges facing the industry, and Using SWOT matrix for formulating branding strategies and operational plans. The results of the study show that branding in the industry is so weak and has a lot of weaknesses and threats. Therefore, to develop branding in the industry, four main strategy categories were presented. By using these strategies we can guarantee the improvement in the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

Branding, Packaging, Geographical Index, Export, strategy

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

 دانلود اصل مقاله (674.13 K)