تاثیر حلال در پیش تغلیظ و اندازه گیری کادمیوم در نمونه های زعفران به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور- اسپکتروفتومتری UV- Vis

مقاله 6، دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 96-115 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2013.4813

نویسنده

سمیه حیدری

دانشکده کشاورزی، بخش گیاهان دارویی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه

چکیده

در این پژوهش از روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور – اسپکتروفتومتری UV- Vis به‌منظور استخراج و اندازه گیری آلاینده کادمیوم در نمونه‌های زعفران استفاده شد. اتانول به عنوان حلال پخشی، 1- آندکانول به عنوان حلال استخراج و استون به‌عنوان حلال رقیق کننده استفاده گردید. بررسی ها نشان داد که نوع و حجم حلال پخشی، حلال استخراج و حلال رقیق کننده در راندمان استخراج تاثیر به‌سزایی دارد. تحت شرایط بهینه، حد تشخیص 0005/0 میکروگرم بر میلی لیتر به‌دست آمد. نمونه‌های زعفران تربت حیدریه، قائنات و باخرز با روش پیشنهادی مورد تجزیه قرار گرفت و درصد بازیابی برای نمونه های زعفران آلوده شده با 1/0 میکروگرم بر میلی لیتر از کادمیوم به‌دست آمد. 

کلیدواژه‌ها

اندازه گیری اسپکتروفتومتری؛ زعفران؛ کادمیوم؛ میکرواستخراج

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (443.61 K)