نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 5 تیر 1398

  • پوشال معمولی 9500 تا 9800

  • پوشال قلمدار 9800 تا 10000

  • دسته 8000 تا 8300

  • شبه نگین 10000 تا 10500

  • نگین معمولی 11000 تا 12000

  • نگین سوپر 12000 تا 12500

  • دم سفید 800 تا 850

  • پرچم 100 تا 120

توجه : تا اعلام نرخ جدید این قیمت معتبر می باشد