نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 9 اردیبهشت 1398

  • پوشال معمولی 9000 تا 9200

  • پوشال قلمدار 9200 تا 9400

  • پوشال قلمدار تمیز 9400 تا 10

  • دسته 7700 تا 7900

  • شبه نگین 10 تا 11500

  • نگین معمولی 10500 تا 11500

  • نگین سوپر 11500 تا 13000

  • دم سفید 1 تا 1100

  • پرچم 80 تا 100

توجه : تا اعلام نرخ جدید این قیمت معتبر می باشد