نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 22 فروردین 1398

  • پوشال معمولی 8800 تا 9000

  • پوشال قلمدار 9000 تا 9100

  • پوشال قلمدار تمیز 9100 تا 9300

  • دسته 7500 تا 7700

  • شبه نگین 9300 تا 9700

  • نگین معمولی 9700 تا 10500

  • نگین سوپر 10500 تا 13000

  • دم سفید 600 تا 750

  • پرچم 80 تا 100