نرخ روز زعفران کیلویی فله (قیمت به میلیون تومان)

تاریخ : 20 فروردین 1398

  • پوشال معمولی 8500 تا 8800

  • پوشال قلمدار 8800 تا 9000

  • پوشال قلمدار تمیز 9000 تا 9200

  • دسته 7000 تا 7500

  • شبه نگین 9000 تا 9500

  • نگین معمولی 9500 تا 10000

  • نگین سوپر 10000 تا 12500

  • دم سفید 600 تا 700

  • پرچم 80 تا 100