تنش کم‌آبی و اثر نانو ذرات نقره بر صفات مورفولوژیک برخی اکوتیپ‌های زعفران (Crocus sativus L.) خراسان جنوبی

مقاله 6، دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1397، صفحه 473-485 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2018.82080.1223

نویسندگان

سارا صابرتنها 1؛ براتعلی فاخری2؛ نفیسه مهدی نژاد3؛ زهره علیزاده4

1کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2استاد اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3استادیار اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

4استادیار اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تنش کم‌آبی و نانو ذرات نقره بر صفات مورفولوژیکی برخی اکوتیپهای زعفران انجام شد. آزمایش به‌صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند با دو سطح آبیاری کامل و کم‌آبی بر روی 10 اکوتیپ زعفران و در سه سطح نانو ذرات نقره شامل تیمار شاهد (آب مقطر)، 55 و 110 پی‌پی‌ام اجرا شد. صفاتی مانند تاریخ جوانه‌زنی (سبز شدن)، تعداد بنه جوانه‌زده، تعداد پنجه، تعداد برگ، طول برگ، طول غلاف و عرض برگ اندازه‌گیری شد. بهترین تاریخ خروج جوانه (سبز شدن) و بیشترین تعداد پنجه در تیمار آبیاری کامل، تحت تیمار آب مقطر (شاهد) مشاهده شد. بیشترین تعداد بنه جوانه‌زده در شرایط آبیاری در غلظت 55 پی‌پی‌ام نانو ذرات نقره در اکوتیپ قاین مشاهده شد. بیشترین طول برگ تحت تنش خشکی در تیمار با آب مقطر (شاهد) مشاهده شد. بیشترین تعداد برگ و عرض برگ تحت تنش خشکی در غلظت 55 پی‌پی‌ام نانوذره نقره مشاهده شد. بر اساس نتایج چنین استدلال شد برخی از صفات در شرایط تنش خشکی تحت نانو ذرات نقره با غلظت 55 پی-پی‌ام و برخی از صفات در آبیاری کامل و عدم استفاده از نانو ذرات نقره بهترین عملکرد داشتند که احتمالا می‌توان گفت در تنش خشکی میزان اتیلن افزایش می‌یابد، برخی از نتایج در این تحقیق می‌تواند به اثر نقره در جلوگیری از فعالیت اتیلن مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها

تنش خشکی؛ تعداد بنه؛ تعداد پنجه؛ پیاز

موضوعات

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات

عنوان مقاله [English]

Water Deficit and the Effect of Silver Nanoparticles on Morphological Traits onSome Saffron Ecotypes (Crocus sativus L.) in South Khorasan

نویسندگان [English]

Sara Sabertanha1؛ BARAT ALI FAKHERI2؛ Nafiseh Mahdinezhad3؛ Zohre Alizadeh4

1MSc Student, Department of Plant Breeding and Biotechnology, College of Agriculture, University of Zabol.

2Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, College of Agriculture, University of Zabol

3Assistant Professors, Department of Plant Breeding and Biotechnology, College of Agriculture, University of Zabol

4Assistant Professors, Department of Plant Breeding and Biotechnology, College of Agriculture, University of Birjand

چکیده [English]

The present research was conducted to investigate the effect of water stress and silver nanoparticles on morphological traits of some saffron ecotypes. The experiment was done in form of split plot factorial in a randomized complete block design format in three replications at research farm of Birjand University with two levels including full and low water irrigation on 10 ecotypes of saffron and at three levels of silver nanoparticles including control treatment (distille water), 55 and 110 ppm. The traits such as germination date (germination), the number of germinated corm, the number of tillers, the number of leaves, leaf length, the pods length and leaf width were measured. The best date of emergence and the largest number of paws in complete irrigation treatment was observed under distilled water treatment (control). The highest number of corm germinated was observed in irrigated conditions at 55 ppm of silver nanoparticles in the Qaeen ecotype. The highest leaf length was observed under drought stress in the treatment with distilled water (control). The largest number of leaves and leaf width were observed under drought stress at 55 ppm of silver nanoparticles. According to the obtained results of this study, some of the traits at the conditions of drought stress under the silver nanoparticles with a concentration of 55 ppm and some of the traits in the full irrigation and lack of use of silver nanoparticles had the best performance, which it could be said that probably, in stress dryness, the amount of ethylene increases. Some of the obtained results of this study can be related to the effect of silver in preventing ethylene activity.

کلیدواژه‌ها [English]

Drought stress, corm number, tillers number, Onion

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (679.83 K)