تأثیر نهاده‌های کیفی کنترل نشده بر کارایی مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن)

مقاله 9، دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز 1397، صفحه 383-391 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.72002.1209

نویسندگان

علیرضا سرگزی 1؛ مهدیه قویدل2

1عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.

2دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

   با توجه به اهمیت محصول زعفران در شهرستان قائن سعی شده است به تاًثیر و کاربرد عوامل کیفی کنترل نشده در تعیین کارایی مزارع زعفران شهرستان قائن توجه شود. از این‌رو داده­های مورد استفاده شامل 173 بهره­بردار محصولات زراعی شهرستان قائن در سال 1395-1394 بود که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی جمع­آوری و پرسشنامه مربوط تکمیل شد. در این تحقیق از مدل­های یک مرحله‌ای بانکر و موری و مدل سه مرحله­ای جدید (New) در برآورد کارایی به­کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مقدار کارایی مقیاس با مقدار 82/0 بیشترین میانگین را نشان می­دهد. همچنین مقدار کارایی فنی با بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس مقدار 62/0 و 50/0 را نشان داد و این مفهوم را می­رساند که مزارع نمونه از لحاظ کارایی فنی با بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب دارای پتانسیل 38% و 50% در مقدار نهاده­ها می­باشد و می­توانند نهاده­های مورد استفاده را بدون کاهش در تولید محصول کاهش دهند. همچنین مقادیر کارایی مدل بانکر و موری (مدل بدون در نظرگرفتن عوامل کیفی) تفاوتی را نسبت به مدل جدید (با در نظر گرفتن عوامل کیفی) نشان نداد لذا به نظر می­رسد نقش مقیاس فعالیت تنها در مفاهیم کارایی مقیاس و نوع بازده نسبت به مقیاس متبلور نمی­شود بلکه دارای ارتباطی با کارایی فنی نیز می‌باشد لذا انجام مطالعات تکمیلی با تمرکز بر روی مساعدت‌های مقیاس فعالیت مطلوب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

زعفران؛ تحلیل پوششی داده‌ها؛ قائن؛ کارایی؛ نهاده‌های کنترل نشده

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Effect of uncontrolled quality inputs on saffron fields efficiency (case study: Qaen County)

نویسندگان [English]

Alireza Sargazi1؛ Mahdiyeh Ghavidel2

1Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran

2PhD Student of Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol

چکیده [English]

The purpose of this paper is the impact of uncontrolled quality factors on the efficiency of saffron farms in the Qaen County. In this paper, we tried to study the impact of uncontrolled quality factors on the efficiency of saffron farms considering the importance of saffron in Qaen County. Information and data is collected through completion of 173 questionnaires in years 2015-16. The results of the research show that the efficiency of the scale with the value of 0.82 represents the highest mean. Also, the technical efficiency with constant and constant returns to the scale of 0.62 and 0.50 showed that the sample farms in terms of technical efficiency with variable and constant efficiency versus the scale have a potential of 38% and 50% in the amount of inputs and can reduce the inputs used without decreasing the production of the product. Also, the performance values ​​of the Bunker and Murray models (the model without considering the qualitative factors) did not show any difference compared with the new model (considering qualitative factors). Therefore, it seems that the role of activity scale does not appear only in the concepts of scale efficiency and type of return to scale, but it also has a relationship with technical efficiency. Thereby, doing complementary studies will focus on the activities of the scale.

کلیدواژه‌ها [English]

Saffron, Uncontrolled inputs, Data Envelopment Analysis, performance, Qaen

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (863.42 K)