ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش‌های سنتی و استفاده از ترولی

مقاله 9، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1397، صفحه 253-267 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.70506.1204

نویسندگان

محمد حسین عباسپور فرد 1؛ حسین یوسف زاده2؛ امین اظهری3؛ محمدعلی ابراهیمی نیک4؛ معین حدادی مقدم5

1استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3استادیار گروه طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

5دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کشاورزی شغلی است که افراد را در معرض مشکلات بهداشتی به ویژه اختلالات اسکلتی- عضلانی  قرار می­دهد. این شغل جزء گسترده­ترین و خطرناک­ترین فعالیت­های شغلی است که حدود 40 % از جمعیت کشورهای در حال توسعه به آن اشتغال دارند. ایران بزرگ­ترین تولید کننده زعفران جهان ( حدود 94 درصد تولید جهان) است که نیروی انسانی نقش کلیدی در تولید آن دارد. به همین سبب بررسی وضعیت ارگونومیکی نیروی انسانی دخیل در برداشت زعفران اهمیت پیدا می­کند. در این مطالعه به­منظور کاهش صدمات مکانیکی کارگران برداشت کننده­ی گل زعفران، نوعی ارابه (ترولی) معرفی و مورد مقایسه با روش­های سنتی برداشت قرار گرفت. در این آزمون­ها نیروی وارده و درصد حد توانایی بر روی 20 نفر در نقش برداشت کننده­ی گل زعفران و با کمک نرم­افزار 3DSSPP در دو روش برداشت زعفران به صورت سنتی (نیمه­نشسته و ایستاده­ی کمر خمیده) و دستگاه ترولی انجام شد. وضعیت­های بدنی مختلف در روش­های برداشت سنتی و نشستن بر روی ترولی به کمک تصاویر گرفته شده در این نرم شبیه­سازی شد. بررسی­های انجام شده نشان داد که بیشترین آسیب مربوط به حالت نیمه­نشسته و بر روی زانوها است. ارزیابی دستگاه ترولی برای برداشت زعفران نشان داد که کمترین آسیب را به کشاورز در هنگام برداشت زعفران وارد می­کند. اگر چه بیشترین فشار با استفاده از ترولی بر کمر وارد می­شود، ولی در مقایسه با روش نشسته و کمر خمیده فشار کمتری به اجزای بدن وارد می­نماید. لذا استفاده از این وسیله برای برداشت زعفران توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

فاکتور‌های انسانی؛ اسکلتی-عضلانی؛ خستگی؛ گاری؛ نرم‌افزار 3DSSPP

موضوعات

سایر موضوعات مرتبط با زعفران

عنوان مقاله [English]

Ergonomic evaluation of conventional saffron harvesting versus using a trolley

نویسندگان [English]

Mohammad Hossein Abbaspour-Fard1؛ Hossein Yousefzadeh2؛ Amin Azhari3؛ Mohammad Ali Ebrahimi-Nik4؛ Moein Haddadi Moghaddam5

1Professor Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

2MSc Student, Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

3Assistant Professor Department of Medical, Mashhad University of medical sciences

4Assistant Professor Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

5BS Student Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Agriculture is an occupation in which the workers are prone to health problems, particularly musculoskeletal disorders. This job is one of the most strenous and most dangerous work activities with approximately 40% of the engaged population living in the developing countries. Iran is the world's largest producer of saffron (about 94% of the world production). Labour has the highest impact on the production of this crop. In this research, a kind of trolley is introduced in order to reduce the mechanical damages on the body of labors during saffron harvesting, and then the results are compared with traditional harvesting methods. In the experiments, the force and strength percent capability of 20 workers as saffron harvesters is evaluated using the 3DSSPP software. Two methods of saffron harvesting namely the traditional method with two common postures (half sitting and bowing) and harvesting while sitting on the trolley are considered. The different postures for the traditional harvesting methods and harvesting with the trolley were simulated and imported to the software. It was found that the most harm on the farmers occurs in their knees with half sitting. Evaluation of harvesting saffron with trolley showed that it results in the  exertion of the least damage to farmers. However, harvesting with trolley exserts the most pressure on the back. However, the pressure is very little compared to half sitting and bowing postures. Hence this simple device is recommended for harvesting saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

Human factors, Musculoskeletal, fatigue, Trolley, Software 3DSSPP

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (1.84 MB)