بررسی عوامل مؤثر بر قیمت زعفران (کاربرد الگوی قیمت‌گذاری هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی)

مقاله 7، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1397، صفحه 91-103 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.53102.1158

نویسندگان

آرش دوراندیش 1؛ امیر حسین توحیدی2؛ مونا موسوی3

1دانشیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2دانشجوی دکتری، گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3دانشجو کارشناسی ارشد، گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زعفران به عنوان محصولی کشاورزی ارزشمند در سطح ملی و بین­المللی، به شیوه­های مختلفی توسط مصرف­کنندگان ارزش‌گذاری می­شود و قیمتی که برای آن پرداخت می­شود به عوامل متعددی بستگی دارد. با شناسایی این عوامل می­توان زعفران را با قیمتی در بازار عرضه نمود که مطابق با ترجیحات مصرف­کننده باشد. لذا، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت زعفران در شهر مشهد با استفاده از مدل قیمت­گذاری هدانیک است. وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین استفاده از رهیافت تحلیل حساسیت در چارچوب شبکه عصبی مصنوعی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق روش نمونه­گیری تصادفی ساده از 120 خریدار زعفران در سطح شهر مشهد جمع­آوری گردیده است. با در نظر گرفتن 14 متغیر توضیحی، نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای سن و نام تجاری کمترین اثر را بر قیمت زعفران دارند، در حالی که متغیر اهداف مصرفی اثر قابل توجهی بر قیمت این محصول دارد. در میان اهداف مصرفی، مصرف تغذیه­ای دارای اثر مثبت و مصارف دارویی و صنعتی اثر منفی بر قیمت زعفران دارند. با توجه به یافته­های پژوهش، به تولیدکنندگان و عرضه­کنندگان زعفران توصیه می­گردد که در استراتژی قیمت­گذاری این محصول به ترتیب به نوع مصرف، شیوه فروش و نوع زعفران توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

اهداف مصرفی؛ ترجیحات مصرف کننده؛ شبکه عصبی؛ قیمت گذاری

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the price of saffron )using the Hedonic pricing and artificial neural network model)

نویسندگان [English]

Arash Dourandish1؛ amirhossein tohidi2؛ Mona Mousavi3

1Associated Professor of agricultural Economics Department of Ferdowsi University

2Ph.D student of agricultural Economics Department of Ferdowsi University

3MSc student of agricultural Economics Department of Ferdowsi University

چکیده [English]

Saffron, a valuable agricultural product in the national and international level is valued by consumers in different ways and the price paid for it depends on different factors. Identifying these factors can be helpful to marketing saffron with the price that is consistent with consumer preferences. The major aim of this study is to evaluate the factors that affect the price of saffron in Mashhad using the Hedonic pricing model. What distinguishes this study from previous studies is using the sensitivity analysis approach in the context of artificial neural networks. The information needed for this research was collected from 120 saffron buyers in the city of Mashhad with the random sampling approach. Considering the 14 explanatory variables, the results showed that age and brand have the least impact on the price of saffron, while the consumption goals variable has a significant effect on the price of this product. Among the goals, nutritional uses has a positive effect, and medical and industrial uses have a negative effect on the price of saffron. According to the research findings, manufacturers and suppliers of saffron are recommended to price the product according to the buyers’ consumption goals, sale style and the saffron type, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

pricing, Neural Network, Consumer Preferences, Consumption Goals

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (1.32 MB)