ویژگی‌های ضد میکروبی عصاره زعفران وحشی ( Crocus sativus var. haussknechtii Boiss. and Reut. ex Maw)

مقاله 7، دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1396، صفحه 407-412 

نوع مقاله: مقاله علمی کوتاه

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.55499.1171

نویسندگان

سید مقداد هاشمی1؛ سید محمد معصومی 2؛ حمید رضا قاسم پور3

1کارشناس ارشد علوم گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرمانشاه، ایران

2استادیار گیاهشناسی، گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرمانشاه، ایران

3دانشیار فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرمانشاه، ایران

چکیده

   زعفران یکی از مهم­ترین گیاهان اقتصادی دنیا است که کاربرد دارویی فراوانی نیز دارد. سرده زعفران (Crocus L.) با حدود 90 گونه از تیره زنبقیان (Iridaceae) در نیمکره شمالی، به­ویژه غرب آسیا و ایران پراکندگی دارد. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره قسمت­های مختلف از زعفران مزروعی (C. sativus var. haussknechtii) از قبیل پوشش­بُنه، بُنه، گل­پوش و کلاله­ی واریته­ای بر روی برخی میکروارگانیسم­های بیماری‌زا (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus) می­باشد. نمونه­های گیاهی مورد نظر از چهار رویش­گاه مختلف استان کرمانشاه جمع‌آوری و در هرباریوم دانشگاه رازی کرمانشاه شناسایی گردید. پس از آماده‌سازی مواد خام گیاهی، عصاره‌‌ الکلی 4 قسمت مختلف این گیاهان (گل­پوش، کلاله، غده و پوشش­غده) به روش خیساندن (ماسراسیون) استخراج شد. آزمایشات میکروبی با استفاده از روش حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) در دو غلظت (128/0) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml-1) و (512/0) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml-1) به شیوه‌ی میکرو براث دایلوشن تعیین گردید. نتایج حاصل به کمک آزمون­های آماری نشان داد که ارتباط معناداری (001/0<p) بین افزایش غلظت عصاره­های الکلی گل­پوش این گیاه و قطر هاله عدم رشد وجود دارد. بدین ترتیب که عصاره متانولی گل­پوش نسبت به باکتری­های انترکوک ( 128/0) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml-1) و در سالمونلاواستاف ائورئوس (512/0) میکروگرم در میلی‌لیتر، اثر بازدارندگی دارد. بر اساس یافته­های این تحقیق عصاره الکلی قسمت­های مختلف واریته­ای زعفران مزروعی غیر از گل‌پوش (که خاصیت نسبتاً خوبی از خود نشان­داد)، خاصیت ضدمیکروبی از خود نشان ندادند. به این ترتیب گل‌پوش این نوع زعفران وحشی می­تواند کاندیدای مناسبی برای بررسی­های آزمایشگاهی باشد و جداسازی ترکیبات فعال موجود در آن برای دستیابی به داروهای ضد میکروبی، پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

عصاره؛ زعفران؛ فعالیت ضد باکتری؛ گل‌پوش؛ کلاله؛ کرمانشاه

موضوعات

فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی

عنوان مقاله [English]

The Antimicrobial properties of extracts in ( Crocus sativus var. haussknechtii Boiss. and Reut. ex Maw)

نویسندگان [English]

Seid Meghdad Hashemi1؛ Seid Mohamad Maassoumi2؛ Hamid Reza Gasempour3

1MS.c. Department of Biology, Faculty of Science, Razi University

2Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Razi University

3Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Razi University

چکیده [English]

Saffron is one of the most important economic plants in the world that also has many pharmaceutical applications. Genus Crocus L. (Saffron) with about 90 species of the Iridaceae family in the northern hemisphere, especially in West Asia and Iran are scattered. The present study was to investigate the antimicrobial activity of extracts of various parts such as cover of corm, corm, perianth and stigma of the variety of saffron (C. sativus var. Haussknechtii) on some pathogenic microorganisms (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli , Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus) extrusion. Plant specimens were collected from four different habitats of Kermanshah province and then were identified in the herbarium of Razi University. After preparing raw plant extract four different parts of the plants (cover of corm, corm, perianth, stigma) by soaking (maceration) were extracted. Microbial tests using minimum inhibitory concentration (MIC) of the broth micro-dilution method were determined. The results of analysis by statistical tests showed a significant correlation (001/0 <p) the increase in the concentration of alcoholic extracts there perianth saffron and inhibition zone diameter. Thus, Perianth methanol extract in Enterococcus (0/128) g ml, Salmonella and Staphylococcus (0/512) g ml has inhibitory effects against bacteria. Based on the findings of non-alcoholic extracts of different parts of a flower in this plant did not show antimicrobial properties. Thus perianth these wild saffron may be a good candidate for laboratory tests and isolation of active ingredients to achieve antimicrobial drugs, it is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

Antibacterial Activity, Extract, Kermanshah, Perianth, Saffron, Stigma

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (687.97 K)