بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران‌کاران شهرستان قائن

مقاله 7، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار 1396، صفحه 91-105 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.50866.1155

نویسندگان

مجید خسروی1؛ علی شمس 2؛ حیدر قلی زاده3؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد4

1دانش آموخته کارشناسی ارشد، توسعه روستایی، دانشگاه زنجان.

2استادیار، ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان.

3استادیار، اقتصاد کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان.

4دانشجوی دکتری، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان.

چکیده

زعفران‌کاران به خاطر دلایل متعددی دارای رفتارهای بازاریابی متفاوتی در ارتباط با شیوه فروش زعفران تولیدی خودشان هستند، ازاین‌رو تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران‌کاران شهرستان قائن صورت گرفت. جامعه آماری کلیه زعفران‌کاران شهرستان قائن در سال 1394 بودند (12860 نفر) که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران 230 زعفران‏کار مشخص و از طریق روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی مطالعه شدند. داده‏ها با استفاده از پرسشنامه ساختارمند و از طریق مصاحبه حضوری با زعفران‌کاران جمع‌آوری و با نرم‌افزار Spss20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زعفران‌کاران دارای رفتارهای متفاوت فروش بوده و 23/38 درصد کل زعفران تولیدی به‌صورت پوشال، 55/31 درصد به‌صورت نگین و 21/30 درصد نیز به‌صورت دسته به فروش رفته است. تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای تعداد افراد خانوار، مقدار زعفران خودمصرفی، درآمد حاصل از زعفران به کل درآمد، سطح زیر کشت، تعداد کلاس‌های آموزشی شرکت کرده، میزان رضایت از کمیت محصول و استفاده از برخی منابع اطلاعاتی بازاریابی با شیوه فروش زعفران‌کاران رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

زعفران‌کاران؛ شیوه فروش؛ شهرستان قائن

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Investigating factors related to selling behaviour of Saffron farmers in the Qaen Township

نویسندگان [English]

Majid Khosravi1؛ Ali Shams2؛ Higar Gholi Zadeh3؛ Zahra Hoshmandan moghadam4

1M.Sc. Graduate, Rural Development, University of Zanjan, Iran

2Assistant professor, Agricultural Extension and Education, University of Zanjan, Iran

3Assistant professor, Agricultural Economy, University of Zanjan, Iran

4Ph.D Student, Agricultural Extension and Education, University of Zanjan, Iran

چکیده [English]

The marketing behavior of different Saffron farmers is different due to a few effective factors. The present descriptive/correlational study is aimed at investigating the selling behavior of Saffron farmers and the associated factors. The statistical population consisted of all Saffron farmers in the Qaen Township in 2015 (N= 12860) of which 230 were selected through a randomized multi-stage sampling method. The sample size was identified based on Cochran's sampling formula. Data was gathered through a valid and reliable questionnaire with face to face interviews done with farmers and analyzed by SPSS software package. The results indicated that Saffron farmers have distinct marketing behaviors, such that 30.7 percent of their Saffron products were sold in Dasteh type, 35.8 percent in Poshal type and 33.5 percent in Negin type. The results also showed that there were significant correlations between marketing behavior with variables such as the amount of self-consumption of saffron, acreage of cultivated area, their satisfaction from product quantity, the extent of use of some marketing information channels and the ratio of saffron income to total income.

کلیدواژه‌ها [English]

Selling Type, saffron farmers, Qaen Township

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (665.35 K)