بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم بنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد موثره زعفران (.Crocus sativus L)

مقاله 5، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار 1396، صفحه 61-71 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.40889

نویسندگان

فریده احمدی1؛ محمد حسین امینی فرد 2؛ مهدی خیاط2؛ علیرضا صمدزاده3

1دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه‏ای و عطری،دانشگاه

2استادیار، گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

3مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

چکیده

به منظور بررسی تأثیر اسید هیومیک و تراکم کاشت بر فعالیت آنتی‏اکسیدانی و مواد مؤثره زعفران sativus L.) (Crocus آزمایشی در سال 1394 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. تیمارهای آزمایش، شامل چهار سطح اسید هیومیک (صفر، 5، 10 و 15 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح تراکم کاشت (50، 75 و 100 بنه در مترمربع) با سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای مورد بررسی، اثر معنی‌داری بر فعالیت آنتی‌اکسیدانآنتی‌اکسیدانی گلبرگ (آنتی‌اکسیدان، فنول و آنتوسیانین) و مواد مؤثره زعفران (پیکروسین، سافرانال و کروسین) داشتند. بیشترین میزان آنتی‌اکسیدان (78/69 درصد) در تیمار 5 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و تراکم 50 بنه در مترمربع مشاهده شد، اما محتوی فنول تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت. همچنین بالاترین میزان آنتوسیانین (40/46 میلی‌گرم در صد گرم وزن خشک) با کاربرد 10 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و تراکم کاشت 75 بنه در مترمربع به دست آمد. نتایج مواد مؤثره زعفران نشان داد، که بیشترین عملکرد پیکروسین (60/40 درصد) در تیمار 15 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و تراکم کاشت 75 بنه در مترمربع بدست آمد. همچنین بالاترین مقدار سافرانال (17/20 درصد) و کروسین (57/55 درصد) با کاربرد 10 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و کمترین آن‌ها در تیمار شاهد (70/15 درصد) و (12/43 درصد) مشاهده شد. به‌طور کلی، نتایج بیانگر تأثیر مثبت اسید هیومیک و تراکم کاشت بر فعالیت آنتی‌اکسیدان و مواد مؤثره زعفران بود.

کلیدواژه‌ها

کودهای آلی؛ عملکرد کیفی؛ فاصله کاشت

موضوعات

کشاورزی و علوم پایه

عنوان مقاله [English]

Effects of different humic acid levels and planting density on antioxidant activities and active ingredients of saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

Farideh Ahmadi1؛ Mohammad Hossein Aminifard2؛ Mahdi Khayat2؛ Alireza Samadzadeh3

1M.Sc. Student of Horticultural Science (Medicnal plants), Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran

2Assistant Professor, Department of Horticultural Science and Special Plants Regional Research Center, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran

3Preceptor in Agronomy and Plant Breeding Sciences, Faculty of Agriculture, University of Birjand.

چکیده [English]

The effects of applications of humic acid and planting density on antioxidant activities and components of saffron were evaluated under field conditions. Treatments were of four levels of humic acid (0, 5, 10 and 15 Kg.ha-1) and three densities of planting (50, 75 and 100 corms.m-2). The experiment was designed in randomized block design with three replications at the research station of the Faculty of Agriculture at the University of Birjand during the growing season of 2015. Petal antioxidant compounds (antioxidan, total phenol and Anthocyanins) and active ingredients of saffron (picrocin, safranal and crocin) were influenced by humic acid and planting density treatments. The highest antioxidant activity (69.7%) was obtained in plants treated with 5 kg.ha-1 humic acid with a planting density of 50 corms.m-2. However, no significant difference was found in phenol content under different treatments. The highest anthocyanin content (46.4 mg.100 g-1) was observed in 10 kg.ha-1 humic acid with a planting density of 75 corms.m-2. Picrocin content was influenced in response to humic acid planting density and the highest value (40.60%) was obtained from 15 kg.ha-1 humic acid with a planting density of 75 corms.m-2. The highest safranal (20.1%) and crocin (55.57%) were obtained in plants treated with10 kg.ha-1 acid humic, while the lowest values were recorded in the control (15.70%) and (43.12%) respectively. Thus, the results showed that humic acid and planting density have strong impacts on antioxidant compounds and active ingredients of saffron under field conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

organic fertilizers, Plant spacing, Quality performance

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (624.06 K)