بررسی و مقایسه خواص آنتی اکسیدانی، فنل های کل و فلاونوئیدهای گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L) کاشته شده در مناطق مختلف استان لرستان

مقاله 4، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار 1396، صفحه 51-60 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2017.39231

نویسندگان

علی محمدیان 1؛ حسن احمدوند2؛ رضا کرمیان3؛ رضا سیاه منصور4؛ علی سپهوند5؛ شهرام امیدواری6

1محقق مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان، خرم آباد، ایران محقق بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

2دانشیار گروه شیمی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

3محقق بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

4استادیار ، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

5محقق، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

6استادیار ، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

چکیده

زعفران یکی از ارزشمندترین محصولات غذایی و دارویی است که از نظر کشاورزی و اقتصادی در ایران و جهان از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. امروزه عوامل مخرب محیطی باعث می‌شوند که بدن انسان نتواند با رادیکال‌های آزاد که طی عمل تنفس تولید می‌شوند مبارزه کند. در نتیجه سلول‌های بدن توسط رادیکال‌های آزاد تخریب شده و منجر به پیری زودرس و بیماری‌هایی مانند سرطان و تصلب شرائین می‌شوند. با توجه به محدود بودن کشت زعفران به چند کشور دنیا در زمینه تعیین خواص آنتی‌اکسیدانی گلبرگ زعفران تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. این پژوهش جهت بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی ترکیبات موجود در گلبرگ‌های زعفران و تعیین مقادیر فنل‌های کل و فلاونوئیدها از مزارع کاشت زعفران استان لرستان انجام گرفت. پس از تعیین مزارع کاشت زعفران بروش سیستماتیک تصادفی از گلبرگ‌های زعفران نمونه مرکب (2 کیلوگرم گلبرگ زعفران) تهیه شد. سپس به‌منظور اندازه‌گیری و تعیین میزان خواص آنتی‌اکسیدانی، مقادیر فنل و فلاونوئیدهای کل موجود در عصاره گلبرگ زعفران به‌ترتیب از روش‌های به دام اندازی رادیکال‌های آزاد (روش DPPH)، روش فولین سیوکا و روش رنگ سنجی کلرید آلمینیوم استفاده گردید. نتایج مقایسات میانگین مقادیر IC50 موجود در گلبرگ زعفران مزارع مختلف با آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان‌داد که مقدار IC50 مزارع نورآباد و ویسیان بترتیب با مقادیر 66/1 و 4/156میکروگرم بر میلی‌لیتر دارای بیشترین وکمترین خواص آنتی‌اکسیدانی در مقایسه با سایر مزارع دارا می‌باشند. نتایج مقایسه مقادیر فنل‌ها و فلاونوئیدهای کل موجود در گلبرگ زعفران مزارع با آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان‌داد که مقدار فنل کل با 8/1098میلی‌گرم گالیک اسید بر گرم عصاره هیدروالکلی مربوط به نورآباد و فلاونوئید با مقدار39/41 میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره هیدروالکلی مربوط به چغلوندی بیشترین مقادیر را در مقایسه با سایر مزارع به خود اختصاص دادند. نتایج مقایسه بین مقادیر IC50 به دست آمده از گلبرگ‌های زعفران مزارع مورد بررسی و BHT آنتی‌اکسیدان سنتزی و مصنوعی با آزمون حداقل اختلاف معنی‌داری (LSD) نشان‌داد که کمترین اختلاف به دست آمده متعلق به مزارع خرم آباد و چغلوندی بترتیب با مقادیر اختلاف 40/4 و 38/5 از بین سایر مزارع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

آنتی‌اکسیدان طبیعی؛ رادیکال‌های آزاد؛ رنگ سنجی؛ کشت زعفرانن

موضوعات

علوم و صنایع دارویی و پزشکی

عنوان مقاله [English]

Survey and comparison of the antioxidant activity, total phenolic, and flavonoid compounds of saffron petals sowing in different regions of the Lorestan province

نویسندگان [English]

ali Mohammadian1؛ Hassan Ahmadvand2؛ Reza Karamian3؛ Reza Siahmansour4؛ Ali Sepahvand5؛ Shahram Omidvari6

1Researcher, Razi Herbal Medicines Research Center,Lorestan University of Medical Sciences,Khorramabad and 2.Researcher, Lorestan Agriculture and Natural Resources Research and Education center

2Associate professor,department of biochemistry,faculty of medicin,Lorestan University of Medical Sciences,Khorramabad,Ira

32.Researcher, Lorestan Agriculture and Natural Resources Research and Education center

4Assistant Professor, Lorestan Agriculture and Natural Resources Research and Education center

5Researcher, Lorestan Agriculture and Natural Resources Research and Education center

6Assistant Professor, Lorestan Agriculture and Natural Resources Research and Education center

چکیده [English]

Saffron is one of the most valuable food and medicine products that has a high economic importance in Iran and other countries. Harmful environmental factors prohibit the human body from collating the free radicals that are produced during breathing resulting in problems such as premature aging, atherosclerosis and cancer. There has been only a few reported research studies on the antioxidant properties of Saffron petals in world. This research was carried out in order to survey the antioxidant compound that may be extracted from Saffron petals and indicate the total phenol content (TPC) and total flavonoid content (TFC) in the cultivated Saffron farms of the Lorestan province. After specifying the Saffron farms by the Random systematic method, the compound sampling was carried out (Saffron petals amount 2 kg). Then, the antioxidant activity, total amount of phenols and flavonoids in the extracts were measured by methods of DPPH, Folinciocalteau and Colorimetric assay, respectively. The results showed that the amount of IC50 was the lowest and highestin Noorabad and Vician farms with amounts of 1.66 and 156.4μg/ml, respectively by the Duncan test. The results of mean comparison showed that the total phenol content and total flavonoid content of 1098.8 mg Gallic acid/g extract and 41.39 mg cou/g extract, respectively that belonged to the Noorabad and the Chaghalvandi farms had the highest amounts among all of the saffron cultivation in the farms.

کلیدواژه‌ها [English]

Natural antioxidants, free radicals, Colorimetric assay, Planting of Saffron

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (754.51 K)