بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

مقاله 1، دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1395، صفحه 257-265 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2016.38672

نویسندگان

مجید شکرپور 1؛ زینب عابدی2؛ سیامک کلانتری3؛ سید علیرضا سلامی1

1استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

2دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

3دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده

زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در جهان است. با وجود قدمت کشت طولانی این گیاه در کشور، مطالعات اصلاحی محدودی به واسطه تولیدمثل غیرجنسی این گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زعفران ایران، 65 نمونه مختلف زعفران از نواحی عمده کشت در خراسان شامل تربت‌حیدریه، گناباد، مه ولات، قائنات و فردوس جمع‌آوری و از طریق نشانگرهای مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. آغازگرهای RAPD و ISSR به کار رفته به ترتیب 43 و 122 مکان نشانگری و در مجموع 165 مکان نشانگری چندشکل با میانگین 5/7 نشانگر به ازای هر آغازگر تولید نمودند. شاخص تنوع در دامنه 7/0 تا 36/0 با میانگین 23/0 به دست آمد. همچنین شاخص نشانگری با میانگین 16/0 در دامنه 7/0 تا 24/0 متغیر بود. نمونه‌های مربوط به نواحی قائنات و مه ولات به ترتیب دارای بیشترین (03/83 درصد) و کمترین (73/52 درصد) چندشکلی بودند. گروه‌بندی نمونه‌های زعفران مورد مطالعه با استفاده از تجزیه خوشه‌ای نشان داد که چهار گروه متمایز حاصل با محل‌های جمع‌آوری آن‌ها مطابقت کمی داشتند، درحالی‌که گروه‌بندی مولکولی مناطق کشت زعفران تطابق نسبتاً مناسبی با فواصل جغرافیایی مربوطه داشت. به‌طورکلی، نتایج تجزیه مولکولی در این مطالعه حاکی از وجود تنوع ژنتیکی در بین نمونه‌های زعفران ایران بود. از این‌رو، امید می‌رود از طریق گزینش کلون‌های برتر، پیشرفت‌هایی از نظر بهبود عملکرد کمی و کیفی زعفران حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

زعفران؛ تنوع مولکولی؛ ژرم پلاسم؛ ISSR؛ RAPD

موضوعات

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات

عنوان مقاله [English]

Study of genetic variation in some Iranian saffron accessions using molecular markers of RAPD and ISSR

نویسندگان [English]

Majid Shokrpour1؛ Zeinab Abedi2؛ Siamak Kalantari3؛ Seyed Alireza Salami1

1Assistant professor, University College of Agriculture and Natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2Former MSc. Student, University College of Agriculture and Natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3Associate professor, University College of Agriculture and Natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Saffron (Crocus sativus L.) is one of the most valuable medicinal and spice herbs in the world. In spite of the ancient cultivation history in Iran, there are limited breeding studies on the plant due to its vegetative reproduction. In order to evaluation genetic diversity of Iranian saffron germplasm, sixty-five different saffron accessions from the main cultivation areas in Khorasan including Torbat heidarieh, Gonabad, Mahvelat, Ghaenat and Ferdows were collected and were studied by molecular markers. The used RAPD and ISSR primers produced 43 and 122 polymorphic markers loci, respectively, and totally 165 markers with average of 7.5 markers by each primer, totally. Diversity index ranged from 0.36 to 0.7 with average of 0.23. Also, marker index with the average of 0.16 varied in the range of 0.2 to 0.7. The accessions from Ghaenat and Mahvelat had the maximum (83.03%) and the minimum (52.73%) polymorphism, respectively. Grouping the studied saffron accessions using cluster analysis displayed four distinct groups which had little correspondence to their collection areas, while clustering for the main cultivation areas had relatively good correspondence to their geographical distances. So, it is expected to have nearly approaching improvements of qualitative and quantitative yields via the selection of superior clones of saffron.

Key words: Saffron, Molecular variation, Germplasm, RAPD, ISSR, Khorasan region, clustering .

کلیدواژه‌ها [English]

Saffron, Molecular variation, Germplasm, RAPD, ISSR

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (633.23 K)