بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران بر خانوارهای روستایی با تأکید بر کشاورزی پایدار (نمونه مورد مطالعه: دهستان بالاولایت، شهرستان باخرز)

مقاله 6، دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-73

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2016.11902

نویسندگان

خدیجه بوذرجمهری1؛ فهیمه شیخ احمدی2؛ خدیجه جوانی 3

1دانشیار،گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانى، دانشگاه فردوسی مشهد.

2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

3دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانى، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی زعفران بر خانوارهای روستایی با روش توصیفی- تحلیلی و توسط مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای صورت گرفته است. جامعه آماری موردنظر تمام خانوارهای 13 روستای دهستان بالاولایت شهرستان باخرز (2908N=) می‌باشد که از این میان 272 خانوار به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. پرسشنامه‌ای جهت گردآوری اطلاعات تنظیم شد و بر اساس جمعیت روستاهای دهستان در روستاها توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز توسط نرم‌افزار SPSS برابر با 81/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرایط زیست‌محیطی منطقه برای کشت زعفران مناسب می‌باشد، زیرا سطح معنی‌داری هر سه متغیر در نظر گرفته‌شده «شرایط کم‌آبی منطقه و نیاز کم زعفران به آب»، «کیفیت مناسب خاک برای کشت زعفران»، «فصل مناسب برداشت» برابر با 000/0 که از 05/0 کمتر است. همچنین نتیجه آزمون T-Test نشان می‌دهدکه سطح معنی‌داری برای شاخص‌های انسانی، آموزش و ترویج کشت زعفران و داشتن تجربه و دانش بومی زعفران‌کاری برابر با 000/0 بدست آمده است. در ادامه اثرات مثبت اجتماعی- اقتصادی کشت زعفران بر خانوارهای روستایی به اثبات رسیده است به‌طوری‌که درآمد زعفران در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی خانوار با سطح معنی‌داری برابر با 000/0 و میانگین بالای 3 (38/3) تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

اثرات اجتماعی؛ اثرات اقتصادی؛ پایداری کشاورزی؛ زعفران؛ شهرستان باخرز

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Investigating Financial Impacts of Cultivating Saffron on Rural Families with an Emphasis on Sustainable Agriculture (Case Study: Balavelayat Rural District, City of Bakharz)

نویسندگان [English]

Khadijeh Bouzarjmehri1؛ Fahimeh Ahmadi2؛ khadijeh javani3

1Associate Professor, Geogeraphy and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

2M Sc. in Geogeraphy and Rural Planning

3Phd. Student, Geogeraphy and Rural Planting, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

چکیده [English]

This study has been carried out with the goal of investigating the social and financial impacts of saffron on rural families. In this research, descriptive analysis has been implemented through field and library studies. The statistical population used were all the families of 13 villages in Balavelayat rural district in the city of Bakharz (=2908N) where 272 families were chosen randomly among the families there. To gather data, a questionnaire was designed and distributed in villages based on the number of the families there. The reliability of the questionnaire has been tested by professors in geography, rural planning and agricultural education. The reliability coefficient of the questionnaire has been estimated using SPSS software and its amount was found to be 0.81. The results of the research show that the environmental conditions of the region for cultivating saffron are suitable because the level of significance of each three variable was 0.000 which was less than 0.50. These variables include: “lack of water in the region and the fact that saffron needs low water”, “proper soil conditions for saffron cultivation” and “suitable season for harvesting”. Also the results of T-Test show that the level of significance for indices like human, saffron cultivation training and experience and local knowledge equals 0.000. Then the positive social-financial impacts of saffron cultivation on rural families have been proved, in such a way that saffron income in comparison with other agricultural products has a 0.000 level of significance and a high mean of 3 (3.38).

کلیدواژه‌ها [English]

Social impacts, Financial Impacts, Sustainable agriculture, Saffron, Bakharz City

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (656.43 K)