برآورد کارایی سود زراعت زعفران در شهرستان تربت‌حیدریه

مقاله 5، دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-62 

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22048/jsat.2016.11899

نویسندگان

عباس جلالی1؛ رضا اسفنجاری کناری 2؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه2

1کارشناس ارشد، پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه.

2دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی‬، دانشگاه زابل.

چکیده

در مطالعه حاضر کارایی سود زراعت زعفران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین همزمان مدل سود رفتاری در مزارع زعفران شهرستان تربت‌حیدریه مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. برای انجام تحقیق از اطلاعات 81 کشاورز در سال 1393 که به‌صورت تصادفی مورد مصاحبه قرارگرفته‌اند، استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود مزارع زعفران برابر با 4/61 درصد می‌باشد و 3/51 درصد از مزارع دارای کارایی سود پایین‌تر از 50 درصد هستند. بر اساس یافته‌های حاصل از تابع سود مرزی هزینه سموم دارای اثر منفی بر میزان سود واحدها بوده است. هزینه آب، هزینه ماشین‌آلات، سابقه کار، اندازه واحد زراعی و شرکت در کلاس‌های آموزشی- ترویجی دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر کارایی سود می‌باشند. بر اساس نتایج مطالعه، فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر کشاورزان به تجهیزات مدرن و همچنین ترغیب کشاورزان به تخصیص بهینه نهاده‌ها و کاهش هزینه‌ها گامی مؤثر در جهت افزایش سودآوری کشاورزان خواهد بود.  

کلیدواژه‌ها

سودآوری؛ سود رفتاری؛ مدل مرز تصادفی

موضوعات

اقتصاد و بازاریابی

عنوان مقاله [English]

Estimating Profit Efficiency of Saffron Cultivation in the Torbat-E Heydarieh County

نویسندگان [English]

Abbas Jalali1؛ Reza Esfanjari Kenari2؛ Somaye Shirzadi Laskookalayeh2

1M.Sc, Saffron institute, University of Torbat Heydariyeh

2Ph.D. of Agricultural Economics, Zabol University, Zabol, Iran.

چکیده [English]

In this study, profit efficiency and its influence factors were analyzed using stochastic frontier production approach and simultaneously estimating the behavioral profit model of saffron farms. For this purpose, information from 81 farmers that were interviewed randomly in 2014 was used. The results showed that the average profit efficiency of saffron farms was 61.4 percent and 51.3 percent of saffron farms have lower profit efficiency than 50 percent. Based on the results of the frontier profit function, pesticide costs have a negative effect on the profit of saffron farms and the cost of water, machine, labor cost, years of experience, farm size and participation in promoting class are positive and have a significant effect on profit efficiency. Based on the results of this study providing the necessary conditions along with easier and cheaper access to modern equipment and also encouraging farmers to use optimal allocation and reduce costs is an effective step to improve the profitability of saffron farms.

کلیدواژه‌ها [English]

Profitability, Behavioural profit, Stochastic frontier approach

منبع : نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

دانلود اصل مقاله (691.16 K)